Aan het college van B&W van Almelo. Betreft vragen ODT

[ad_1]
Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: ODT en overdracht extra facultatieve taken
Almelo, 01-07-2019

Geacht College,

Naar aanleiding van de recente publicaties in de Tubantia, politieke beraden, collegebesluiten, quickscan rekenkamer, etc… met betrekking tot de ODT hebben wij een aantal vragen aan het College.

In Tubantia valt te lezen dat Enschede ruziet met de ODT omdat zij het niet eens zijn met de verdeling van de lasten. Tevens valt te lezen dat Enschede geenszins van plan is facultatieve taken onder te brengen bij de ODT. De nieuwe verdeelsleutel betekend een lastenverzwaring voor Enschede van € 800.000,-. Tevens is al bekend dat de gemeente Enschede een zienswijze heeft ingediend tegen de begroting van de ODT.

Onze vraag:
-Wat zijn de consequenties voor de gemeente Almelo als het bezwaar van Enschede gegrond wordt verklaard en er een nieuwe verdeelsleutel komt.

Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft in het politiek beraad al aangegeven dat wij grote vraagtekens zetten bij het overbrengen van ons personeel m.b.t. de gespecialiseerde taken richting het ODT. In de Quickscan van de gezamenlijke rekenkamers valt eveneens te lezen dat hier vraagtekens bij worden gezet aangezien bij meervoudige aanvragen zoals bouw, wonen, ruimtelijke ordening, etc… het casemanagement bij de gemeente Almelo blijft liggen. Zij geven ook aan dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is voor het afgeven van een vergunning. Ook geven zij aan dat bij complexe vergunningverlening er waarschijnlijk afstemming nodig is tussen gemeente, GGD en brandweer.

Onze vragen:
-Kunt u aangeven hoe u aan uw eigen verantwoordelijkheid als gemeente denkt te kunnen voldoen, als u alle specialisaties en knowhow bij een andere organisatie onderbrengt, terwijl u als gemeente verantwoordelijk blijft voor het casemanagement en de afstemming met derde partijen?
-Kunt u aangeven wat het onderbrengen van de facultatieve taken bij het ODT, de gemeente Almelo extra gaat kosten, bovenop de ca. 1.400.000,- ?
-Kunt u aangeven of de kosten die de gemeente Almelo moet en straks gaat maken niet hoger liggen dan de kosten die de gemeente Almelo op dit moment maakt voor deze taken? Graag ontvangen wij een objectief overzicht van beide.
-Hoe wordt geborgd dat opdrachten van Almelose projecten aan de ODT tijdig worden opgepakt en afgerond?
-Wat zijn exact de consequenties wat betreft het overdragen van de facultatieve taken bij het ODT? Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een risicoanalyse met betrekking tot de overdracht.
-Hoe is de bevoegdheidsoverdracht geregeld? Is dit mandaterend of delegerend?

Graag vernemen wij uw antwoord op zo kort mogelijke termijn.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Fractievoorzitter


[ad_2]