Je bekijkt nu Aan het college van B&W van Almelo.
Onde…

Aan het college van B&W van Almelo. Onde…

[ad_1]
Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Open brief over diverse zaken

Almelo, 28-07-2017

Geacht college,

1.
De Fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) vraagt via deze open brief, uw aandacht voor diverse zaken. U vraagt zich misschien af, waarom geen schriftelijke vragen over een bepaald onderwerp. Het antwoord hierop is betrekkelijk eenvoudig. U hebt als college aangegeven dat uw ambtelijke organisatie ca. 10 tot 12 uur nodig heeft om een set schriftelijke vragen te beantwoorden die door een fractie wordt gesteld met een gemiddelde van 700 tot 840 euro. Wij vielen dan ook bijna van onze stoel van verbazing toen wij dit lazen. 10 tot 12 uur om een paar, vaak betrekkelijk eenvoudige vragen te beantwoorden? Het is ons inziens dan ook uw eigen werkwijze/ambtelijke molen die tot deze hoge bedragen leid. De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) behoeft dan ook geen beantwoording op deze open brief.

2.
Wij hebben vorig jaar vragen gesteld over het onderhoud in de openbare ruimte (groenonderhoud, onderhoud wegen, etc…) die aan Twente Milieu is uitbesteed. Wij hebben destijds duidelijk laten zien d.m.v. diverse foto’s en de afbeeldingen uit de kwaliteitscatalogus IBOR dat het onderhoud zoals door Twente Milieu wordt uitgevoerd onder de maat is en niet voldoet aan de opdracht zoals die is uitbesteed aan Twente Milieu. Nogmaals het kwaliteitsniveau BASIS zoals door de gemeenteraad is vastgesteld voor woonwijken, centrum, hoofdroutes, parken en accentpunten, komt overeen met niveau A/B van de CROW. Toch zien wij dat dit nog steeds niet overal gebeurd als wij de kwaliteitscatalogus ernaast houden. Op de kaart functionele eenheden staat toch duidelijk alle gebieden aangegeven. Waarom is het onderhoud van het groen in bepaalde woonwijken dan te triest voor woorden. Om niet te zeggen, om te huilen. Zo bedroevend slecht. In ieder geval niet op het niveau uitgevoerd zoals het zou moeten zijn. Wij vragen dus wederom uw aandacht hiervoor en beter te monitoren daar waar benodigd. Als voorbeeld hierbij een foto van een middenberm bij het kruispunt Wierdensestraat/Schuilenburgsingel. Notabene een hoofdroute/toegangsweg van Almelo. Even voor uw duidelijkheid, deze middenberm is geasfalteerd en het onkruid groeit er al dwars doorheen en staat een halve meter hoog. Verder nog opvallender als je Almelo inrijdt, waarom wordt in vredesnaam de rechterberm wel gemaaid en de linkerberm niet?

3.
Opnieuw vragen wij ook aandacht voor het afvalbeleid. Bent u nog van plan hierin iets te verbeteren of blijft u gewoon doormodderen met dit slechte systeem? Tevens zien wij dat u aan de Gors op de Windmolenbroek alle ondergrondse PMD containers, uitgezonderd de perscontainer, heeft laten verwijderen. Realiseert u zich wel dat dit een woonwijk is met ca. 14500 inwoners? Bent u van mening dat 1 perscontainer voldoende is? Zo ja, dan zie hier het resultaat! Deze foto’s zijn genomen op 23 juli en 24 juli. Graag zien wij dat u zo spoedig mogelijk de overlast wat betreft het afvalbeleid tot een minimum beperkt voor onze inwoners.

4.
Op 28-07-2017 in Tubantia het vreemde verhaal dat de Gemeente Almelo liggeld vraagt aan de ondernemer van Cafe Belgie. Het betreft de kano’s die daar in het water liggen. De gemeente Almelo maakt dankbaar gebruik van het initiatief van deze ondernemer om Almelo als waterstad op de kaart te zetten en trakteert vervolgens de ondernemer als dank hiervoor op een dikke vette rekening. 15 jaar lang behoeft er geen liggeld betaald te worden voor deze kano’s. Waarom nu dan plotseling wel? Sterker nog, de Havenverordening geeft ons inziens geen enkele juridische grondslag om deze heffing op te leggen. Er is immers geen sprake van een officiële ligplaats zoals in de verordening benoemd en bedoeld.

Lezen wij de verordening na, dan staat er bij artikel 3:
Artikel 3 Belastbaar feit
Onder de naam “liggeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig, kano, roeiboot en/of woonboot.

Maar wat is dan een ligplaats? Dit staat niet vermeld onder de begripsomschrijvingen. Dus moeten wij verder zoeken in de verordening om goed te kunnen bepalen wat nu wordt verstaan onder een ligplaats. Dan staat daar vermeld dat er liggeld moet worden betaald voor ligging “op een daartoe ingerichte ligplaats”. Hier is ons inziens geen sprake van bij Cafe Belgie. Sterker nog, de ondernemer kan zich ook nog gaan beroepen op verworven rechten en/of overgangsrechten. Tevens heeft onze fractie geen behoefte aan juridisch getouwtrek waarvan de kosten de baten sterk zullen overstijgen. Stop onmiddellijk met deze onzin!

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter

[ad_2]