Begroting is aanfluiting met gevolgen

Normaal is het een hoogtepunt. Dit jaar echter werd de vaststelling van de begroting door de raad een absoluut diepte punt. Het college presenteerde een begroting die stikte van de fouten en onduidelijkheden. Bovendien hield deze ook geen rekening met de wensen die de raad onder meer heeft uitgesproken en vastgesteld bij de behandeling van de Voorjaarsnota (tegenwoordig Perspectiefnota geheten).

Onze fractie heeft de indruk dat het college geen rekening houdt met de raad en gewoon haar eigen koers vaart. Tot B&W is het niet doorgedrongen dat de tijden veranderd zijn. Dat de raad heel mondig is en dat ook de samenleving zich steeds feller roert. De behandeling van de begroting begon in een gespannen sfeer met een vijftigtal aangekondigde amendementen en moties van alle fracties.

Almelo Lokaal Samen had er twaalf. Ook D66, VVD en de andere fracties toonden hun onvrede met de begroting met een groot aantal wijzigingsvoorstellen. In de mondelinge toelichtingen was er eigenlijk van alle kante forse kritiek en werd de stemming in de raadzaal ‘om te snijden’.

De wethouder Financiën gaf namens het college als advies vrijwel alle voorgestelde wijzigingen te verwerpen. Dat wekte wrevel en veel vragen op. Eén van de vragen was: hoe denkt de provincie over deze begroting? De wethouder antwoordde dat er intensief overleg was. Dat de provincie de meerjarenbegroting niet accepteerde en dat besproken werd hoe preventief toezicht door de provincie vorm gegeven moest worden.

De raad was echter totaal niet op de hoogte van deze gang van zaken, die verregaande gevolgen heeft voor Almelo. Later bleek dat B&W met een brief de raad op de hoogte wilde stellen, maar helaas… deze brief was nooit verzonden! Tijdens alle bijeenkomsten vooraf, waarbij de begroting besproken is, werd niets gemeld. Onacceptabel!

Ter verduidelijking: preventief toezicht houdt in dat elke wijziging in de begroting eerst aan de provincie moet worden voorgelegd. Dit toezicht wordt pas opgeheven als de gemeente een nieuwe, door de provincie goedgekeurde meerjarenraming presenteert. Dit houdt in dat de gemeente geen beleidsvrijheid meer heeft.

Na veel schorsingen werd besloten toch maar door te gaan, omdat er wel een begroting moet zijn voor 2016. D66 kondigde aan dat drie van de vier raadsleden geen vertrouwen meer hebben in de onderlinge verhoudingen in dit college en trok haar steun aan deze coalitie in en de drie stemden ook tegen de begroting. Het gevolg is dat het college nog slechts op vaste steun van 14 van de 35 stemmen kan rekenen.

Conclusie: D66 steunt haar eigen wethouder niet meer, de wethouder van Financiën is ‘aangeschoten wild’, het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid wordt afgeschoten, de daarvoor verantwoordelijke wethouder (Ten Seldam) faalt ook: zij luistert niet naar samenleving en raad.

Wat nu? Eigenlijk is er maar één optie: wegwezen college! Almelo heeft behoefte aan een sterk, deskundig, communicatief, luisterend en besluitvaardig college.

Hieronder vind u onze amendementen en motie, inclusief de uitslagen.

Wethoudersreductie van 5fte naar 4fte. (niet gehaald)

Geen bezuiniging op bibliotheek en de speeltoestellen. (niet gehaald)

Verkoop aandelen Enexis. (gehaald)

Geen extra verhoging OZB. (niet gehaald)

Partijen huisvesten in het stadhuis. (gehaald)

Opheffen/afstoten Ingenieursbureau. (niet gehaald)

Sturen met subsidies op maatschappelijke effecten. (niet gehaald)

Nieuw parkeerbeleid op hold. (niet gehaald)

Acties op functie regionale publiekstrekkers. (niet gehaald, maar toezeggingen wethouder)