Jan Martin van Rees aan de slag. Namens…

[ad_1]
Jan Martin van Rees aan de slag.

Namens Lokaal Almelo Samen gaat Jan Martin van Rees aan de slag als wethouder in Almelo. Van Rees werd dinsdag tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd door burgemeester Arjen Gerritsen evenals zijn nieuwe collega’s Eugèn van Mierlo (CDA), Arjen Klaassen (VVD), en Alex Langius (CU) die als enige herbenoemd werd uit het vorige college.
Van Rees wil zich zo spoedig mogelijk in Almelo vestigen. Hetzelfde geldt overigens Alex Langius die ruim twee jaar geleden naar Almelo kwam na een ‘bestuurscrisis’ en nu een volle termijn voor de boeg heeft.

Binnen het coalitieakkoord ‘Ambitie, Daadkracht en Vertrouwen’ heeft Van Rees met de portefeuille ‘Binnenstad, Ruimte en Wonen’ een flink takenpakket. Zo zal hij leiding moeten geven aan de in gang gezette vernieuwing van de binnenstad en zal hij ook in overleg moeten gaan met de middenstand aangaande die vernieuwing, maar ook samen met collega Maathuis (mobiliteit) over de voorgenomen proef voor twee uur ‘gratis’ parkeren om meer koperspubliek naar de binnenstad te trekken. Voor die proef zal de middenstand een financiële bijdrage moeten leveren van 3 euroton en legt de gemeente 6 euroton bij door mindere opbrengst van parkeergelden. Binnen het ‘werkveld binnenstad’ behoort tevens de taak Cultuur als zijnde de basis voor aantrekkelijkheid en beleving van de stad door inwoners en bezoekers van buiten.

Ruimte en Wonen
Onder ‘Ruimte’ valt o.a. het beheer van de openbare ruimte zodat de stad er toonbaar uitziet. Zo besloot onlangs de gemeenteraad (nog in oude zetting) dat de afdeling Groen niet wordt uitgeplaatst naar Twente Milieu vanwege de te behouden gewenste directe aansturing.

Met volkshuisvesting heeft Van Rees de taak een evenwichtig woningbouwprogramma samen te stellen voor de komende jaren. Partners daarin de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph voor de sociale huursector en projectontwikkelaars voor de vrije woningmarkt.

Aan de basis hiervan ligt het taakveld Ruimtelijke Ordening waarin bestaande gebieden en nieuw te ontwikkelen gebieden binnen de gemeentegrens worden omschreven in een wettelijk kader van gewenste en niet gewenste ontwikkelingen. Een lastige taak die nog wel eens kan botsen met het individueel belang maar van essentieel belang inzake de kaders van de door het kabinet aangekondigde ontwikkeling van de omgevingswet die gemeenten moeten gaan vormgeven.
Omdat ‘Ruimte’ niet alleen het ‘bebouwde gebied’ van de stad betreft maar ook het gemeentelijke plattelandsgebied, heeft Van Rees tevens de taak om leiding te geven aan de plattelandsontwikkeling rondom. Ook hier het ontwikkelen van beleid inzake maatschappelijke gewenste en ongewenste transitie.

Collegiaal
Jan Martin van Rees zal zijn taken collegiaal bewerkstelligen binnen het Almelose college.
Zo heeft Eugène van Mierlo namens het CDA de taak ‘Zorg en Duurzaamheid’, gaat Arjen Maathuis namens de VVD aan de slag met de taken ‘Economie en Participatie’ en zal Alex Langius namens de ChristenUnie het jeugdbeleid moeten vormgeven en tevens toe moeten zien hoe de stad er binnen enkele jaren financieel weer bovenop geholpen kan worden.

#LAS #AWTD #Almelo #VanRees


[ad_2]