Klijnsmagelden voor projecten t.b.v. kinderen die opgroeien in armoede

[ad_1]
Klijnsmagelden voor projecten t.b.v. kinderen die opgroeien in armoede.

De gemeente Almelo heeft tijdens de vorige bestuursperiode behoorlijk zitten ‘potten’ met de zogenoemde ‘Klijnsma gelden’ bestemd voor o.a. uitgaven in het sociale jeugddomein. Vastliggende afspraak die wij hebben gemaakt in het coalitieakkoord was dat deze gelden zouden worden benut ten behoeve van kinderen die opgroeien in armoede. Lokaal Almelo Samen (LAS) kaartte dat nog maar eens aan tijdens de begrotingsbehandeling. Het huidige college reageerde met de belofte nog voor het eind van het jaar met een waarderingssubsidie te komen waar jeugd gerelateerde organisaties een beroep op kunnen doen.
Voor de jaren 2019 tot en met 2022 heeft Almelo nu in totaal 400.000 euro beschikbaar waaruit geput kan worden voor het verlenen van subsidie op initiatieven voor de jeugd. Verenigingen en stichtingen kunnen een subsidieaanvraag doen voor maximaal 5.000 euro op jaarbasis als ze iets concreets betekenen voor kinderen in armoede. Per initiatief is de komende jaren maximaal 10.000 euro beschikbaar waardoor naar schatting 40 initiatieven na goedkeuring bediend kunnen worden. De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal 50 procent van ieder project aan kosten. Te noemen vallen o.a. sportdeelname, cultuurdeelname en opleidings- en educatieprojecten voor het welzijn van kinderen die in armoede opgroeien.
Daarmee is de ‘uitgespaarde pot Klijnsmagelden’ nog niet geheel leeg, maar het college wil dat resterende geld nog inzetten voor nader met de gemeenteraad af te stemmen projecten voor kinderen uit arme gezinnen. Het geld wordt dus besteed waarvoor de gemeente het destijds gekregen heeft!

https://www.almelo.nl/subsidies-voor-kinderen-armoede


[ad_2]