Bijdrage kerntakendiscussie

Inleiding: Voor het opstellen van de perspectief nota 2015, die de aanzet is en de bouwstenen met zich draagt voor de begroting 2016, is het uitgangspunt voor LAS een gemeente die alleen haar kerntaken uitvoert en die een gezonde financiële basis heeft. Wij realiseren ons dat dit niet op korte termijn kan maar er moet een lange termijn plan komen om dit doel te bereiken. De financiële situatie is zeer zorgelijk. Onze zorgen worden bevestigd door de begrotingsscan van maart 2015. De tekorten zijn veel groter dan het college aan de raad meldt. LAS baseert zich bij haar oordeel over de huidige situatie en het kiezen van oplossingsrichtingen primair op: 1.de begrotingsscan en de toelichting gegeven op 14 april jl 2.de uitkomsten van het onderzoek van het Almelo panel 3.de feitenkaarten kerntaken 4 april 2013 1. Begrotingsscan incl. rapport Berenschot Begrotingsscan Almelo 2015 en toelichting door heren Jans (onderzoeker gemeentefinanciën) V.d. Berg (ministerie) en Van Boggelen (provincie). De fractie LAS maakt zich, samen met de opstellers van de begrotingsscan, grote zorgen over de financiële situatie waarin Almelo zich op dit moment bevindt en hoe onze gemeente met de financiën omgaat. De uitkomsten van de begrotingsscan geven hierover een duidelijk beeld en tonen aan hoe op creatieve wijze, al jaren lang, het ene gat met het andere wordt gedicht. Een voorbeeld hiervan is de hoge rekenrente die Almelo nog steeds toerekent aan de grondexploitaties, terwijl deze verliesgevend zijn. Er wordt hiermee jaarlijks een fictief bedrag gecreëerd van € 5,3 miljoen in de boekhouding. Er wordt opgemerkt dat Almelo weinig tot niets doet aan onderhoud kapitaalgoederen, er zijn geen beheerplannen, er...

Vragen n.a.v. nieuw terrassenbeleid in Almelo

Voorzitter, De fractie LAS is verheugd dat er eindelijk eens beleid komt voor terrassen in Almelo. Tegelijkertijd maken wij ons wel zorgen of dit wel volledig uitvoerbaar is en of de belangen van de horecaondernemers en de terrassen wel goed zijn gewaarborgd in het nieuwe beleid. De LAS fractie heeft daarom nog de volgende vragen aan de wethouder over het nieuwe terrassenbeleid: – In het stuk 7.1 onder artikel 9 staat dat vergunning plichtige eilandterrassen niet worden toegestaan in Almelo. Kan de wethouder aangeven of er op dit moment eilandterrassen aanwezig zijn in Almelo? – In het stuk 7.1 onder artikel 9 staat dat de oppervlakte van een terras straks maximaal 50m2 mag bedragen. Kan de wethouder aangeven waarom er voor het marktplein geen plankaart is ontwikkeld. Wij vragen dit i.v.m. de aanwezigheid van het terras bij Nielz. – In het stuk 7.5 staan parasols aangegeven als een omgevingsvergunning plichtig onderdeel van een terras. Kan de wethouder aangeven of een parasol die op het straatwerk is geplaatst, en niet verankerd zit in de grond, wel of niet onder deze verplichting valt? – In het raadsvoorstel van vanavond staat op pagina 1 onder monumenten dat er een risico bestaat dat het bouwplan ambtelijk gezien akkoord is en dat de monumentencommissie toch een negatief advies afgeeft. Kan de wethouder de raad toezeggen dat alvorens de gemeente hierover in gesprek gaat met de monumentencommissie, de gemeente Almelo eerst overleg hierover pleegt met Horeca Nederland afdeling Almelo, om gezamenlijk met een goed bouwplan te komen die voldoende draagvlak heeft en de toetsing van de monumentencommissie kan doorstaan? Namens de fractie LAS, Sandra...