Lokaal Almelo Samen kiest voor ‘zakencollege’

Lokaal Almelo Samen kiest voor ‘zakencollege’

Lokaal Almelo Samen neemt hiermee stelling tegen het huidige college bestaande uit de partijen CDA, PvdA en SP. Een college met het CDA is voor Lokaal Almelo Samen niet bespreekbaar. In de afgelopen decennia is het CDA voornamelijk de oorzaak geweest van de financiële debacles in Almelo zoals grondaankopen, Fortezza, Monorail, te grootschalige binnenstadplannen, om er een paar te noemen. Het CDA en heeft in geen enkel opzicht laten zien hun eigen puinhoop op te willen ruimen en te kunnen oplossen. Het moet nu echt anders!   In het belang van Almelo vindt Lokaal Almelo Samen dat er op korte termijn een college moet worden gevormd dat bestaat uit maximaal vier zakenwethouders die samen in staat zijn de grote (financiële) problemen waarin we verkeren in goede banen te leiden. De gemeente Almelo moet weer gezond worden, zonder dat de burgers daar telkens voor moeten bloeden. Het moet een college zijn van ons allen, een bekwaam college dat wil luisteren naar de raad en inwoners.   In het gesprek met dhr. Franken – die door het CDA naar voren is geschoven als ‘informateur’ – zal de fractie Lokaal Almelo Samen nadrukkelijk aangeven niet in zee te willen met het CDA. Ook vraagt zij zich af of het CDA het recht kan claimen om een aangepast college te vormen. Daar komt bij dat het CDA op voorhand al tegenstrijdige uitspraken doet over welke partijen al dan niet deel kunnen uitmaken van het college.   Frappant is dat ambtelijke bijstand gegeven wordt aan de informateur, terwijl de raad geen opdracht heeft gegeven en niet weet welke opdracht de heer Franken heeft en er geen...

Begroting is aanfluiting met gevolgen

Normaal is het een hoogtepunt. Dit jaar echter werd de vaststelling van de begroting door de raad een absoluut diepte punt. Het college presenteerde een begroting die stikte van de fouten en onduidelijkheden. Bovendien hield deze ook geen rekening met de wensen die de raad onder meer heeft uitgesproken en vastgesteld bij de behandeling van de Voorjaarsnota (tegenwoordig Perspectiefnota geheten). Onze fractie heeft de indruk dat het college geen rekening houdt met de raad en gewoon haar eigen koers vaart. Tot B&W is het niet doorgedrongen dat de tijden veranderd zijn. Dat de raad heel mondig is en dat ook de samenleving zich steeds feller roert. De behandeling van de begroting begon in een gespannen sfeer met een vijftigtal aangekondigde amendementen en moties van alle fracties. Almelo Lokaal Samen had er twaalf. Ook D66, VVD en de andere fracties toonden hun onvrede met de begroting met een groot aantal wijzigingsvoorstellen. In de mondelinge toelichtingen was er eigenlijk van alle kante forse kritiek en werd de stemming in de raadzaal ‘om te snijden’. De wethouder Financiën gaf namens het college als advies vrijwel alle voorgestelde wijzigingen te verwerpen. Dat wekte wrevel en veel vragen op. Eén van de vragen was: hoe denkt de provincie over deze begroting? De wethouder antwoordde dat er intensief overleg was. Dat de provincie de meerjarenbegroting niet accepteerde en dat besproken werd hoe preventief toezicht door de provincie vorm gegeven moest worden. De raad was echter totaal niet op de hoogte van deze gang van zaken, die verregaande gevolgen heeft voor Almelo. Later bleek dat B&W met een brief de raad op de hoogte wilde stellen,...

Almelo dreigt verlies aan kracht als regionale publiekstrekker

Lokaal Almelo Samen maakt zich zorgen dat Almelo aan kracht dreigt te verliezen als regionale publiekstrekker voor zowel koop- als bezoekerspubliek voor andere redenen. Daarom willen wij tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag 10 november het college tot actie oproepen om het tij te keren. We constateren drie hoofdpunten van aandacht: Dat de ontwikkelingen en de voortgang van de binnenstadplannen zorgelijk zijn. Vooral omdat we geen nieuwe positieve informatie krijgen over de voortgang. Dat er nog steeds geen duidelijkheid is over oorspronkelijke invulling of bijgestelde plannen voor Almelo Nouveau. Dat ook de Woonboulevard een zorgenkind begint te worden. Er is zichtbare toename in leegstand van panden en de regionale trekkersfunctie dreigt mede daardoor sterk te verminderen. En wij vinden: Dat de binnenstad dringend om voortgang van bouwactiviteiten vraagt. Dat de raad actueel inzicht krijgt in de situatie betreffende Almelo Nouveau. Dat de raad inzicht krijgt in de stappen die het college zet om een plan te maken voor een betere ontwikkeling van de Woonboulevard in overleg met de eigenaren die er actief zijn. En vragen de raad een besluit met ons te delen: Het college van B&W op te dragen zichtbare acties te ondernemen op genoemde drie aandachtspunten en de raad hierover te...