Mondelinge vragen strooibeleid Almelo

Vragen voor vergadering raad Almelo dinsdag 31 januari 2017 Vanuit het bestuur van de Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo kregen wij de informatie dat in de winterperiode wel de Planthofsweg, maar niet andere straten zoals de Edisonstraat, Voltastraat, zijn opgenomen in het strooibeleid. Dat leidt regelmatig tot riskante situaties tussen werkverkeer (denk hierbij aan vrachtwagens, bestelbussen en auto’s) en fietsers. Vragen: Klopt het dat deze straten niet standaard zijn opgenomen in het strooibeleid? Bent u met ons van mening dat dit beleid op dit industrieterrein tot heroverweging moet leiden? Hoe staat het met het strooibeleid op andere industrieterreinen? Heeft u een voorstel om tot een definitieve oplossing te komen? Namens de fractie van Lokaal Almelo...

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

De gemeenteraad heeft B&W verzocht actiever te worden in het afstoten van vastgoed dat niet meer nodig is . De gemeente heeft circa 100 objecten in eigendom. De rekenkamercommissie Almelo is bezig met een onderzoek met het doel de Raad inzicht te geven in het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Het eerste deel van het onderzoek werdt 10 januari jl. aan de raad gepresenteerd. Er zijn enkele opmerkelijke zaken geconstateerd : 1.De gemeente ontvangt jaarlijks ruim 5 miljoen aan huur, hiervan moet ruim 2 miljoen aan kapitaallasten voldaan worden en wordt 3,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud en zijn de kosten voor beheer die de gemeente maakt ongeveer 0,5 miljoen. Het resultaat is een verlies van bijna 1,3 miljoen per jaar. 2.Er is geen beleid welk vastgoed nodig is en waarom? Dus ook niet welk vastgoed kan worden afgestoten en hoe dit gedaan moet worden. Kortom : Werk aan de...

Schriftelijke vragen m.b.t. ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT

Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT Almelo, 18-01-2017 Geacht college, In het Almeloos Weekblad van 10 januari j.l. lezen wij een artikel waarin wordt ingegaan op videocontrole door het Sociale Recherche Team Twente. Zo valt er te lezen dat zij ondanks dat er meerdere uitspraken liggen van de Centrale Raad van Beroep en de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit verboden is, het Sociale Recherche Team camera’s plaatst / heeft geplaatst terwijl dit in strijd is met artikel 10 van de grondwet en het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Er zijn door het SRT uitspraken van hogerhand terzijde geschoven en zij hebben willens en wetens de wet overtreden en ongeoorloofde opsporingsmethodes gebruikt. LAS heeft hierover de volgende vragen: Hoe valt bovenstaand gedrag te rijmen met de voorbeeldfunctie die de Gemeente Almelo behoort uit te dragen richting haar inwoners? Worden er op dit moment nog steeds / nog meer verboden opsporingsmethodes gebruikt door het SRT? Bent u net als  de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) van mening, dat met de handelswijze van het SRT de integriteit van de Gemeente Almelo in het geding komt?   Namens de fractie LAS, Louis Kampman Vicefractievoorzitter...

Nieuwe kansen voor Woonboulevard

Nieuwe kansen voor Woonboulevard Dat er wat moet gebeuren om de Woonboulevard nieuw leven in te blazen is voor iedereen die er bij betrokken is een duidelijke zaak. Er is sprake van forse leegstand en dat komt onder meer omdat nog niet iedere vorm van grotere detailhandel wordt toegestaan. Daardoor zijn wij vestiging van bekende grotere publiekstrekkers in Almelo misgelopen in het verleden. Als het aan Lokaal Almelo Samen ligt, komt daar spoedig verandering in. Het college heeft ons toegezegd spoedig met een nieuw voorstel te komen om nieuwe mogelijkheden te creëren. Het komt er op neer dat de Woonboulevard een veel bredere bestemming krijgt met een duidelijke ondergrens van vooralsnog duizend meter, om niet te concurreren met de binnenstad. Elke vorm van grootschalige detailhandel wordt straks mogelijk met uitzondering van supermarkten, want die zijn er in de directe omgeving al voldoende. Over de naam Woonboulevard wordt nagedacht. Het krijgt wellicht in de toekomst een andere naam. De prachtige boulevard moet weer een regionale uitstraling krijgen en bezoekers uit de brede regio aan Almelo binden. Het is volgens de eigenaren en exploitanten ook belangrijk dat de entree van de boulevard een andere indeling krijgt. Heel opmerkelijk was een reactie vanuit het publiek: oud wethouder Gerrit van Woudenbergh is thans voorzitter van de plaatselijke middenstandsvereniging. Hij hield een pleidooi om een deel van de Woonboulevard gewoon af te breken. Daar toonde niemand waarneembaar begrip voor en wij zeker niet. Je kunt onmogelijk van eigenaren van winkelbezit zomaar eisen dat ze hun kapitaal even vernietigen! Je vraagt een eigenaar van een goede woning die iets langer leegstaat dan gewenst toch ook...

Regionale samenwerking

Zaterdag 7 januari hield de gemeente haar gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Het geheel was een gezellig gebeuren, ongedwongen en goed bezocht. Opvallend was het dat naast de gebruikelijke bezoekers er veel nieuwe mensen het gemeentehuis wisten te vinden. De burgemeester hield de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak waarin hij het belang van regionale samenwerking uitgebreid aan de orde stelde en de gemeenteraad opriep hier van harte aan mee te werken. Na afloop vroeg een journalist onze mening. Wij konden het niet nalaten op te merken: De gemeenteraad is er op de eerste plaats om oog te houden voor de belangen van Almelo Wat zijn we nu eigenlijk opgeschoten met de Twentse samenwerking ? Natuurlijk vindt de LAS fractie regionale samenwerking belangrijk maar de praktijk leert dat Almelo maar weinig invloed heeft als het om samenwerking gaat. Almelo profiteert er te weinig van. Enige voorbeelden  hiervan zijn o.a.: Het regionaal bedrijven terrein, nu XL businesspark. Wat in opzet een mooi plan was is nu één grote mislukking vooral doordat de gemeenten, met Enschede voorop, (en de provincie!) zich totaal niet aan de afspraken houden en Almelo het nakijken heeft. De ontwikkelingen rond het vliegveld is één grote soap. De agenda van Twente; Enschede veel binnengehaald Almelo nauwelijks iets. De overheveling van de salarisadministratie en de inning van gemeentelijke belastingen. Nu dit regionaal gebeurt kost het meer dan voorheen. Kortom.: Stof om over na te denken en over te...