Aan het college van B&W van Almelo.
Onde…

Aan het college van B&W van Almelo. Onde…

Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Open brief over diverse zaken Almelo, 28-07-2017 Geacht college, 1. De Fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) vraagt via deze open brief, uw aandacht voor diverse zaken. U vraagt zich misschien af, waarom geen schriftelijke vragen over een bepaald onderwerp. Het antwoord hierop is betrekkelijk eenvoudig. U hebt als college aangegeven dat uw ambtelijke organisatie ca. 10 tot 12 uur nodig heeft om een set schriftelijke vragen te beantwoorden die door een fractie wordt gesteld met een gemiddelde van 700 tot 840 euro. Wij vielen dan ook bijna van onze stoel van verbazing toen wij dit lazen. 10 tot 12 uur om een paar, vaak betrekkelijk eenvoudige vragen te beantwoorden? Het is ons inziens dan ook uw eigen werkwijze/ambtelijke molen die tot deze hoge bedragen leid. De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) behoeft dan ook geen beantwoording op deze open brief. 2. Wij hebben vorig jaar vragen gesteld over het onderhoud in de openbare ruimte (groenonderhoud, onderhoud wegen, etc…) die aan Twente Milieu is uitbesteed. Wij hebben destijds duidelijk laten zien d.m.v. diverse foto’s en de afbeeldingen uit de kwaliteitscatalogus IBOR dat het onderhoud zoals door Twente Milieu wordt uitgevoerd onder de maat is en niet voldoet aan de opdracht zoals die is uitbesteed aan Twente Milieu. Nogmaals het kwaliteitsniveau BASIS zoals door de gemeenteraad is vastgesteld voor woonwijken, centrum, hoofdroutes, parken en accentpunten, komt overeen met niveau A/B van de CROW. Toch zien wij dat dit nog steeds niet overal gebeurd als wij de kwaliteitscatalogus ernaast houden. Op de kaart functionele eenheden staat toch duidelijk alle gebieden aangegeven. Waarom is het...

Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-…

Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-07-2017 n.a.v. bewoordingen wethouder Ten Seldam over het fietspad Plesmanweg en het buiten het onderzoek houden van een fietspad aan de Oostzijde. Voorzitter, Aan de inhoud van de motie, die mede op initiatief van LAS tot stand is gekomen, wil ik namens onze fractie toch enige toevoegingen doen. LAS vindt dat de wethouder de raad onvoldoende en niet actief heeft geïnformeerd over zaken die betrekking hebben op het voorgestelde raadsbesluit betreffende het fietspad aan de Plesmansweg. Door meerdere fracties is de wethouder in de betreffende raadsvergadering geattendeerd op haar actieve informatieplicht. Vreemd is het dat de wethouder het rapport van het extern bureau niet aan de stukken van de bewuste raadsvergadering toegevoegd heeft ,terwijl zij wel de inhoud kende en dus op de hoogte was dat er geen onderzoek gedaan was naar de effecten van de aanleg van een fietspad aan de Oostzijde van de Plesmanweg. Wij hebben de bewuste avond de wethouder de optie gegeven om dit alsnog te doen en in de tussentijd het raadsvoorstel aan te houden. De wethouder vond het echter niet nodig om het externe rapport de bewuste avond alsnog toe te voegen aan de stukken. Achteraf blijkt nu dat de wethouder bij een onderzoeksvraag/second opinion aan het externe bureau, de alternatieven voor een fietspad aan de Oostzijde van de Plesmansweg buiten beschouwing heeft gelaten. Wij vinden dit zeer ernstig. De raad was dus, niet op de hoogte van de inhoud van dit onderzoeksrapport en daardoor ook niet van het ontbreken van de te onderzoeken alternatieven aan de Oostzijde van de weg. De wethouder heeft echter in de raadsvergadering aangegeven dat...

buurtbemiddelingalmelo.nl

Buurtbemiddeling Almelo Op 14 oktober 2016 is in Almelo, buurtbemiddeling van start gegaan. De gemeente wil in samenwerking met de politie, Beter Wonen en ST. Joseph woonstichtingen een handreiking doen naar buren die in een conflict zijn geraakt of dreigen te komen. Zestien opgeleide vrijwilligers met coördinator, pakken de handschoen op om in deze conflicten te bemiddelen. De doelstelling is om mensen (weer) in gesprek te laten komen om samen een oplossing te zoeken in hetgeen er speelt. De behoefte aan buurtbemiddeling is sterk toegenomen sinds men weet dat het in Almelo e.o. in het leven is geroepen. Niet alleen worden er ( in overleg) zaken via de samenwerkende partijen doorverwezen maar nemen mensen zelf ook die stap. Zo’n stap is moedig. Om diverse redenen word er hulp geboden en de conflicten komen in alle lagen van de samenleving voor. Vaak zijn de klachten praktisch op te lossen maar zijn het emoties die een conflict versterken. De uitlaatklep die men via bemiddeling krijgt word vaak als prettig ervaren. Het niet-gehoord-worden krijgt een gestalte en brengt vaak opluchting. Niet alles lost op en soms denken mensen dat buurtbemiddeling als de Rijdende Rechter werkt. Het idee om samen tot een oplossing te komen werkt op langere termijn beter dan anderzijds. Houd hiermee de taak van buurtbemiddeling op? Soms zijn er casussen die extra aandacht behoeven wat dan ook geboden word. Het enige wat bemiddelaars nooit doen is mensen verplichten. Buurtbemiddeling is vrijblijvend en onpartijdig. Ze kunnen vaak om die reden net even een stap meer zetten. Is alles geschikt voor buurtbemiddeling? Daar zijn verwijzers bijeenkomsten voor waar alle samenwerkende partijen met...
Werkbezoek aan de Eethoek
Lokaal Almelo …

Werkbezoek aan de Eethoek Lokaal Almelo …

Werkbezoek aan de Eethoek Lokaal Almelo Samen was vrijdag 14 juli op bezoek bij Stichting de Eethoek. De Eethoek is een gaarkeuken die opkomt voor minder bedeelde mensen. Het hele team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de strijd tegen armoede aangaan. Lokaal Almelo Samen is hier culinair bezig geweest onder leiding van chefkok Tjamme! De fractiegenoten hebben een heerlijke nasi bereid voor 50 personen. Het was een geslaagde middag. Er is heerlijk gegeten en dan ontstaan er vaak de beste...

Behandeling Perspectiefnota Op 29 juni …

Behandeling Perspectiefnota Op 29 juni werd de perspectiefnota behandeld. Lokaal Almelo Samen vindt het een nota met weinig perspectief. Daarom heeft Lokaal Almelo Samen, al dan niet met andere partijen een aantal moties en amendementen ingediend en er een aantal gesteund. We zijn tevreden over het behaalde resultaat en een aantal toezeggingen van het College. Zo heeft Lokaal Almelo Samen de stichting Stadsoogst gesteund. Stadsoogst biedt effectieve hulp aan ZZP’ers en zelfstandigen o.a. in de vorm van trainingen. Deze is in grote meerderheid aangenomen. Om te voorkomen dat de Almelose burger in 2018 nog meer afvalstoffenheffing gaan betalen en om mensen te stimuleren afval te scheiden hebben we een motie gesteund die in grote meerderheid is aangenomen. Dit betekent dat het College moet zoeken naar een oplossing voor een lagere afvalstoffenheffing per huishouden. Hetzelfde geldt voor de door Lokaal Almelo Samen ingediende motie voor lagere voorrijkosten grofvuil. Uit reactie van het College hebben we in afwachting van een gesprek met de betreffende wethouder onze motie over een oplossing voor de Uitsmijters aangehouden. Dit betekent dat we deze alsnog gaan indienen als wij van mening zijn dat de inspanningen onvoldoende zijn. Lokaal Almelo Samen hecht zeer veel waarde aan de complete ontwikkeling van de binnenstad. Zo ook het ronde gebouw genaamd de Trommel, tegenover Nielz hebben we de toezegging van het College dat ze met marktpartijen om tafel gaat om hierover te praten. Het amendement over de Klijnsma middelen is ook door de meerderheid gesteund. Dit betekent dat middelen nu exclusief ingezet gaan worden voor kinderen in armoede...