Herhuisvesten honk- en softbal De Uitsmi…

Herhuisvesten honk- en softbal De Uitsmijters Al in 2005 kregen De Uitsmijters en DVO’71 te horen dat sportcomplex ’t Maatveld zou worden afgestoten. DVO’71 ging in 2012 samen met Rietvogels tot Sv DRC 2012 maar de druk om die fusie tot stand te brengen heeft nou niet de schoonheidsprijs verdient met dank aan de vroegere opeenvolgende wethouders van sport. De gemeenteraad stelde voor de verhuizing van de Uitsmijters 250.000 euro in reserve. Liefst vier locaties werden binnen de stadsgrenzen bekeken en beoordeeld door de Nederlandse honk- en softbalbond KNBSB. ‘By far’ de ideaalste accommodatie zei de deskundige tijdens de keuring over sportcomplex De Riet waar DRC ruimte biedt voor een eigen Uitsmijters-kantine in het gebouw en gezamenlijk gebruik van kleedkamers net zoals La Première dat ook uitsprak maar dan wel gecompenseerd wil worden met een kunstgrasveld. Lokaal Almelo Samen stelde de herhuisvesting nog maar eens aan de orde tijdens de recente begrotingsbehandeling. Dit n.a.v. klachten van Uitsmijters dat al maanden en maanden het overleg met de gemeente stokt. Voor het einde van dit jaar beloofde wethouder van sport Arjen Maathuis met een voorstel te komen, gretig zijnde dit geërfde ‘hoofdpijndossier’ te willen beslechten. We zijn...

Ook plek Galathea in gerenoveerd of nieu…

Ook plek Galathea in gerenoveerd of nieuw zwembad Onderwatersportvereniging Galathea maakte zich dit jaar zorgen of het in de toekomst nog wel gebruik kon blijven maken van zwembad Het Sportpark. Aanleiding de publicaties in de pers dat het Sportpark mogelijk wordt gerenoveerd of zelfs moet wijken voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad. Sportwethouder Arjen Maathuis was tijdens de Begrotingsbehandeling 2019 klip en klaar in zijn antwoord aan fractievoorzitter Louis Kampman van Lokaal Almelo Samen. ‘We weten nu nog niet of het renovatie wordt of nieuwbouw. Maar in beide gevallen wordt terdege rekening gehouden met een heel pakket aan eisen voor alle huidige gebruikers, dus ook Galathea.’ Overigens is renovatie of nieuwbouw nog niet op korte termijn te verwachten vanwege de penibele financiële huishouding van de gemeente. Eerst in 2021 wordt voorzien dat de gemeente weer enigszins ‘vet op de botten’ heeft om nieuwe ontwikkelingsplannen te kunnen bekostigen. Voorlopig stroomt er nog het nodige water door de Loolee en moet de Almelose burger en het verenigingsleven het nog uitzingen met het huidige bad aan de Sluiskade...

Melden aan de gemeente | Gemeente Almelo

Beter beheer Openbare Ruimte De Raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft tijdens de Begrotingsbehandeling 2019 op donderdag 1 november jl de grote verschillen in onderhoud van het openbaar terrein in de stad aangekaart. Delen van het onderhoud zijn in eigen gemeentelijk beheer zoals bestrating en groen, maar schoffelen en zwerfvuil zijn dan weer uitbesteed aan Twente Milieu. LAS is van mening dat het onderhoud niet binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd en wil daarom verbetering. Ook schort het aan het vervangen van defecte lampen in de straatverlichting waardoor sommige straten voor grote delen donker zijn. Geen bevordering voor het veiligheidsgevoel van inwoners, maar ook mogelijk negatieve gevolgen in het verkeer. De zich inwerkende verantwoordelijk wethouder Van Rees beaamde dat het onderhoud beter kan en moet. Hij zegde toe dat dit verscherpt ter hand zal worden genomen. Ook gaf de wethouder aan dat gekeken wordt naar een andere manier van onkruidbestrijding en wil hij tevens de biodiversiteit in het openbaar groen verbeteren. Wat betreft niet brandende straatverlichting is dat vaak een te late constatering omdat niet elke avond de gehele stad kan worden geïnventariseerd op niet- brandende openbare verlichting. Inwoners kunnen daarbij helpen, door via de website https://www.almelo.nl/melden-aan-de-gemeente door te geven dat gemeentelijke lichtmasten niet branden. Geef daarbij de straat en het nummer dat op de lantaarnpaal staat eveneens door. Dan weet de ambtelijke dienst gelijk de juiste plek. Via dezelfde meldpagina kunt u tevens andere meldingen doen zoals verstopt riool, ongedierte, illegale stort, losliggende tegels e.d. Wij van LAS helpen u, maar geeft u eveneens de helpende hand? Melden aan de gemeente | Gemeente Almelo Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting,...

Oversteken Vincent van Gogplein wordt ve…

Oversteken Vincent van Gogplein wordt veiliger De schrik van het dodelijk verongelukken van de tiener Chiel Meesters bij het oversteken van de Berlagelaan/Windmolenbroeksweg richting het Vincent van Goghplein in januari van dit jaar zit nog diep. De automobilist die de maximumsnelheid meer dan fors overschreed, is inmiddels door de rechter veroordeeld. Dat neemt niet weg dat de gemeente optimaal moet blijven kijken naar maatregelen om de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft dit afgelopen jaar en voordien bij herhaling aangekaart bij het voorgaande en huidige college van B&W en daarbij ook diverse locaties in de stad aangegeven die burgers als gevaarlijk beschouwen. Zo werd o.a. de oversteek van de van Rechteren Limpurgsingel bij de Berkelstraat geduid evenals de Hospitaalweg langs dezelfde singel (van en naar Avc Heracles) met vele gaten en duistere passages door uitgedijde bomen. Ook de kruising Bolkshoekweg/Bornsestraat, waar ooit een bolle spiegel hing om de T-kruising beter te kunnen overzien, is zo’n nijpend verkeerspunt. Dit laatste voorbeeld zien we meer in de stad vanwege te hoge erfafscheidingen. Fractievoorzitter van LAS, Louis Kampman haalde opnieuw bij de begrotingsbehandeling de verkeersveiligheid rondom het Vincent van Goghplein aan. De wethouder gaf aan dat ten aanzien van de omgeving rond het Vincent van Goghplein, het college van B&W inmiddels de opdracht aan het ambtenarenkorps heeft gegeven om zo spoedig mogelijk voorstellen uit te werken die de oversteekpunten ter plekke veiliger moeten maken. Binnenkort kunnen we die voorstellen daarom tegemoet zien. Neemt niet weg dat ook de verkeersdeelnemers zelf mede verantwoordelijk zijn en blijven inzake veilig...

Tweede Kamer wil verlaging OZB verenigin…

Tweede Kamer wil verlaging OZB verenigingen. Lokaal Almelo Samen maakt zich al een paar jaar druk over de gestegen gemeentelijke lasten voor buitensportaccommodaties. Sinds 2012 zijn met name de fors gestegen OZB-lasten meerdere verenigingen tot een zware last geworden. Ook tijdens de begrotingsbehandeling vorige maand werd wederom het college van B&W gevraagd nog eens goed naar deze ongewenste ontwikkeling te kijken ondanks dat de gemeente nog een aantal jaren moet bezuinigen om de financiële huishouding weer op peil te krijgen. De oorzaak van die financiële toestand ligt in de veel te ambitieuze jaren 2004/2010 en die ellende achtervolgt de inwoners, bedrijven en organisaties nu al jaren. De wethouder heeft ons tijdens de begrotingsbehandeling toegezegd nog eens een keer goed te gaan kijken naar de OZB-tarieven voor maatschappelijke organisaties in Almelo. Onverwachte hulp inzake de OZB-tarieven komt nu vanuit de Tweede Kamer. Initiatiefnemer Pieter Omtzigt (CDA) heeft met steun van coalitiepartners D66 en ChristenUnie een meerderheid weten te vinden om de gemeentelijke OZB-tarieven te beteugelen. Volgens het voorstel van Omtzigt moet het OZB-tarief voor sportverenigingen, speeltuinen en dorpshuizen berekend worden volgens het OZB-tarief voor woningen en niet als zakelijke heffing. Dit omdat die organisaties zich inzetten voor de samenleving en volgens Omtzigt geen ondernemerswinst als doel hebben. Landelijk is het aantal verenigingen met financiële problemen inmiddels fors gestegen, neemt sportbeoefening in verenigingsverband bij senioren flink af, stijgen contributies meer dan de inflatiecorrectie en wordt er al fors bezuinigd op de uitgaven om het hoofd boven water te houden. Het clubhuis, de tribune, de lichtmasten, de kleedkamers et cetera is inmiddels een last geworden, mede met ‘dank’ aan gemeenten. In Almelo...

Lees hier onze bijdrage betreffende de b…

Lees hier onze bijdrage betreffende de begrotingsbehandeling 2019. Enkele onderwerpen: – Gemeentelijke organisatie – Lastendruk voetbalverenigingen – Overlast eikenprocessierups – Onderhoud van de stad – Collectieve ziektekostenverzekering – Zorgfraude – Medicinale wiet – Leegstand Grotestraat – Verkeersveiligheid Vincent van Goghplein – Afvaldump ondergrondse containers...