Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-…

[ad_1]
Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-07-2017 n.a.v. bewoordingen wethouder Ten Seldam over het fietspad Plesmanweg en het buiten het onderzoek houden van een fietspad aan de Oostzijde.

Voorzitter,
Aan de inhoud van de motie, die mede op initiatief van LAS tot stand is gekomen, wil ik namens onze fractie toch enige toevoegingen doen.

LAS vindt dat de wethouder de raad onvoldoende en niet actief heeft geïnformeerd over zaken die betrekking hebben op het voorgestelde raadsbesluit betreffende het fietspad aan de Plesmansweg.

Door meerdere fracties is de wethouder in de betreffende raadsvergadering geattendeerd op haar actieve informatieplicht.

Vreemd is het dat de wethouder het rapport van het extern bureau niet aan de stukken van de bewuste raadsvergadering toegevoegd heeft ,terwijl zij wel de inhoud kende en dus op de hoogte was dat er geen onderzoek gedaan was naar de effecten van de aanleg van een fietspad aan de Oostzijde van de Plesmanweg.

Wij hebben de bewuste avond de wethouder de optie gegeven om dit alsnog te doen en in de tussentijd het raadsvoorstel aan te houden.
De wethouder vond het echter niet nodig om het externe rapport de bewuste avond alsnog toe te voegen aan de stukken.
Achteraf blijkt nu dat de wethouder bij een onderzoeksvraag/second opinion aan het externe bureau, de alternatieven voor een fietspad aan de Oostzijde van de Plesmansweg buiten beschouwing heeft gelaten. Wij vinden dit zeer ernstig.

De raad was dus, niet op de hoogte van de inhoud van dit onderzoeksrapport en daardoor ook niet van het ontbreken van de te onderzoeken alternatieven aan de Oostzijde van de weg.

De wethouder heeft echter in de raadsvergadering aangegeven dat zij de inhoud van het onderzoekrapport wel kende.

Sterker nog, de wethouder heeft de bewuste avond de indruk gewekt , dat alternatieven aan de Oostzijde als onveilig zijn bevonden.

Waarom heeft de wethouder dit dan niet de bewuste avond gemeld? Immers dit staat nergens in het rapport dat zij kende! Dit nemen wij haar zeer kwalijk .

De raadsbrief van 12 juli geeft aan dat het college de gang van zaken betreurt maar nergens wordt gemeld dat het college betreurt dat de raad foute informatie gekregen heeft.

Het getuigd niet van een betrouwbare overheid als er een belangrijke stuk van een extern bureau achterwege wordt gelaten en de inhoud hiervan niet wordt gedeeld met de gemeenteraad en vervolgens ook nog blijkt dat bij de te onderzoeken alternatieven, de alternatieven betreffende een fietspad aan de Oostzijde van de weg uit het onderzoeksrapport/second opinion van een extern bureau zijn weggelaten en tevens uit het onderzoeksrapport van het extern bureau blijkt dat er zwaar is aangestuurd op een fietspad aan de Westzijde van de weg.

De wethouder heeft wat Lokaal Almelo Samen betreft ontoelaatbaar gehandeld. Zij heeft immers de gemeenteraad niet de gehele waarheid verteld en misleidend geïnformeerd.
De vertrouwensrelatie tussen de gemeenteraad en de wethouder is door alle hierboven genoemde redenen geschaad en de inwoners van onze stad begrijpen helemaal niets meer van de gang van zaken.
Wij zijn zeer teleurgesteld wat betreft deze handelswijze en daarmee het gelopen proces.

LAS is er zich van bewust dat er in de korte periode tot aan de verkiezingen nog heel veel belangrijke besluiten genomen moeten worden door de Raad en het College .
Lokaal Almelo Samen kiest nu voor de bestuurbaarheid van de stad daarom zijn wij mede initiatiefnemer van deze motie, die aangeeft dat we ontevreden zijn maar wel door moeten gaan met dit bestuur. Dit in het belang van de stad

Citaten uit raadsvergadering:

Ten Seldam: Wij durven ons als Gemeente Almelo best kwetsbaar op te stellen. Het bureau waar wij meerdere alternatieven aan voorgelegd hebben, kiest als beste van de slechtste, voor de westzijde. (Vergeten te melden dat de oostzijde niet is aangeboden als alternatief)

Ten Seldam: Wij hebben de alternatieven laten toetsen om te voorkomen dat wij een blinde vlek hebben. Zij geven aan dat de variant aan de westkant het meest veilige is t.o.v. de andere varianten. (En opnieuw vergeten te melden dat de oostzijde niet is aangeboden als alternatief)

Ten Seldam: Wij hebben een second opinion gevraagd en daarmee hebben wij onszelf laten toetsen. Ik geef u aan dat in het rapport staat, dat hetgeen onze verkeersdeskundigen onze mensen ons adviseren, ook door hen wordt bevestigd.
(En opnieuw vergeten te melden dat de oostzijde niet is aangeboden als alternatief)

Ten Seldam: Het College heeft zich ook laten overtuigen dat west de beste optie is door een extern bureau. En ik hoop met mijn uitleg u ook te overtuigen dat de Westzijde veiliger is dan de Oostzijde.
(En opnieuw vergeten te melden dat de oostzijde niet is aangeboden als alternatief)

Ten Seldam: Ja ik ken het rapport en ja als u er behoefte aan heeft wil ik er zelfs wel uit citeren. (hiermee geeft zij aan dat zij de inhoud van het rapport kent en de hele tijd al weet dat de oostzijde niet is onderzocht als alternatief door het extern bureau)

De wethouder heeft willens en wetens belangrijke informatie achtergehouden. Er zijn vele momenten geweest waarin zij had kunnen aangeven dat het alternatief aan de Oostzijde niet is aangeboden als te onderzoeken optie.

Er is zwaar aangestuurd op de westzijde richting het extern bureau. Er zijn 3 opties voor de westzijde aangeboden en 2 opties met een fietspad op beide zijdes. Opties voor de Oostzijde zijn niet uitgewerkt en aangeboden als te onderzoeken variant richting het extern bureau.


[ad_2]