Je bekijkt nu ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2020

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2020

[ad_1]

PERSPECTIEFNOTA 2020

Hieronder kunt u onze bijdrage lezen betreffende de Perspectiefnota 2020.

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2020

Op zoek naar balans.

De Perspectiefnota 2020 ziet er toch heel anders uit dan menig had verwacht. De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dossiers vertraging oplopen, inkomsten achterblijven en de kosten in razend tempo oplopen. In hoeverre de Gemeente Almelo gecompenseerd wordt door het rijk is nog ongewis. De fractie LAS maakt zich zorgen over de toekomst. Hiermee bedoelen wij, kunnen wij alle voorzieningen nog wel in stand houden en in hoeverre zijn de financiën nog onder controle te houden of te krijgen. De kosten van bijvoorbeeld Jeugdzorg, WMO en Beschermd Wonen blijven maar oplopen en als daar geen oplossing voor komt, dan komt de Gemeente Almelo richting de toekomst in grote financiële problemen. Ook de invulling van de bezuinigingen op subsidies, waarover de raad besloten heeft, wordt een zoektocht. En met de zoektocht bedoelen wij dan, hoe kun je de bezuiniging invullen zonder dat de maatschappelijke effecten worden aangetast. Daarentegen is er toch ook wel heel veel goed nieuws te melden. Dat is een compliment waard. LAS is dan ook positief over de Perspectiefnota als geheel.

SUBSIDIES.
De Gemeente Almelo geeft in totaal 18 miljoen uit aan gesubsidieerde instellingen. Daarop moet volgens de vastgestelde begroting 2020, 1,2 miljoen bezuinigd worden. Je zou zeggen dat dit te doen moet zijn. De grote vraag is echter, hoe vul je deze bezuiniging in, met als doel, de inwoners zo min mogelijk te raken. De organisaties die moeten bezuinigen staan altijd onmiddellijk klaar om deze bezuiniging in de samenleving neer te leggen. Er wordt door hen politiek op hoog niveau bedreven. Alles wordt uit de kast gehaald om onbegrip en onvrede te creëren met de hoop dat de bezuiniging terug wordt gedraaid. Wij begrijpen dat wel. Niemand wil inleveren op de subsidie. Wij maken ons net als hen grote zorgen over de impact van deze bezuiniging. De bezuiniging mag wat LAS betreft dan ook niet landen in het voorliggend veld. De bezuiniging moet wat LAS betreft zoveel mogelijk gezocht worden in de overhead, zoals huisvestingskosten, staf, automatisering en dergelijke. De organisaties moeten voldoende tijd krijgen om te kunnen anticiperen op de bezuiniging. De gemeente Almelo kijkt samen met de organisaties hoe je de bezuiniging zo goed mogelijk kunt invullen. Misschien is het mogelijk om de geboden voorliggende voorzieningen of activiteiten in stand te houden en in te teren op de algemene reserve. Misschien moet er gekeken worden of er ergens nog dubbelingen zitten die besparingen kunnen opleveren en die eruit kunnen. Misschien moet er gekeken worden of je de lasten kunt drukken door een nieuwe deal te sluiten met de verhuurder van het pand. Misschien moet er gekeken worden hoe je de inkomsten kunt verhogen. Misschien moeten organisaties en gemeente samen actief bezig met het binnenhalen van gelden uit fondsen of subsidies van Provincie, Rijk of Europa. Misschien kun je meerdere organisaties samenvoegen. Zo zijn er genoeg voorbeelden te bedenken, maar de noodzaak om te bezuinigen blijft en het vraagt creativiteit en bereidwilligheid van de organisaties.

Met betrekking tot subsidies willen wij graag nog het volgende weten van het College.
– Is het mogelijk restricties mee te geven met betrekking tot de taakstellende bezuiniging?
– Is het mogelijk de algemene subsidieverordening aan te passen met betrekking tot lonen en vertrekpremies?
– Is het mogelijk de subsidieverordening verder aan te scherpen m.b.t. reserves/bestemmingsreserves?
– In hoeverre kan de Gemeente Almelo iets betekenen in bovenstaande voorbeelden?
– Is het mogelijk de bezuinigingen voor de begrotingsbehandeling te concretiseren?

Lokaal Almelo Samen (LAS) dient samen met andere partijen een motie in voor maximale inspanning behoud stadmuseum.

Lokaal Almelo Samen (LAS) dient samen met andere partijen een motie in voor maximale inspanning zachte landing bezuiniging Kaliber.

Lokaal Almelo Samen (LAS) dient samen met andere partijen een motie in voor maximale inspanning zachte landing bezuiniging Bibliotheek.

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE EN KLIMAATVERANDERING.
Ongelooflijk wat er het laatste jaar allemaal is gebeurd. Dat verdiend een dikke pluim. Het stadsbeeld is sterk verbeterd. Het onderhoud ziet er goed uit, de stad is schoner, er is meer functioneel groen, er is gedacht aan meer biodiversiteit, de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups werpt zijn vruchten af, etc… Ook wordt spelen en bewegen in de openbare ruimte meer gefaciliteerd. Een erg verstandige keuze. Ook dit kun je zien als een voorliggende voorziening. Goed voor de sociale cohesie en de gezondheid van inwoners. Uiteindelijk pluk je aan de achterzijde de vruchten hiervan door minder zorgkosten.
Verder zien wij dat er een enorme inhaalslag wordt gemaakt met betrekking tot onderhoud van de wegen in Almelo. Dit is mooi, maar wij willen hierbij wel de opmerking maken dat het College moet oppassen dat niet de stad op slot wordt gegooid, doordat er teveel werkzaamheden tegelijkertijd wordt uitgevoerd.
De laatste jaren zien wij het klimaat veranderen. Wateroverlast en hittestress komt steeds meer voor. Enorme droge periodes en hevige stortbuien beginnen steeds meer het nieuwe normaal te worden. Hier moet op geanticipeerd worden door de Gemeente Almelo en Waterschap Vechtstromen. Het is pijnlijk om te zien hoe overstort van riolen plaatsvind in visvijvers die daar niet op berekend zijn met vissterfte tot gevolg. Ook moet er nagedacht worden hoe wij het water beter kunnen vasthouden voor de droge periodes en hoe wij van het water afkomen bij enorme stortbuien. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door overstortgebieden aan te leggen voor opvang bij stortbuien en opslag bij droogte. Een voorbeeld hiervan is de ‘natte doorbraak’. Ook moeten inwoners en de gemeente meer nadenken over het ontstenen van tuinen en de openbare ruimte. Uiteindelijk wil iedereen graag een groene stad en de voeten droog houden.

Met betrekking tot IBOR en Klimaatverandering willen wij graag nog het volgende weten van het College.
– Wanneer kunnen wij de herverdeling van de prullenbakken tegemoet zien?
– Wordt er al nagedacht over overstortgebieden?
– Wat staat er nog op de rol voor de komende periode m.b.t. onderhoud wegen?
– Wat gaan wij doen aan het probleem overstort riolen met als gevolg vissterfte.

Lokaal Almelo Samen (LAS) dient samen met andere partijen een motie in om inwoners te stimuleren tuinen te ontstenen en het beschikbaar stellen van een regenton.

Lokaal Almelo Samen (LAS) dient samen met andere partijen een motie in voor het versterken van groen en blauw in de stad.

NIEUWSTRAATKWARTIER EN OVERIGE WOONWIJKEN.
U zult wel denken, daar heb je ze weer. En wij beginnen inderdaad in herhaling te vallen. Dat klopt. Maar de zorgen in de overige wijken wordt steeds groter. Het Nieuwstraatkwartier heeft op dit moment al een stevige kwalitatieve impuls gehad. Hier zijn wij heel erg blij mee. Maar wij willen u erop attenderen dat wij in 2017 al hebben aangegeven dat in andere wijken ook problemen zijn wat betreft leefbaarheid en onderhoud! Ondanks onze waarschuwing destijds zien wij dat deze oproep niet voldoende is opgepakt en de leefbaarheid in andere wijken nu achteruit gaat. Er lijkt sprake te zijn van een waterbedeffect. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er in alle wijken in Almelo sprake is van een prettige, veilige, schone en gezonde leefomgeving. Wij doen een dringend beroep op u, om ook voldoende aandacht aan de andere wijken te schenken. Het moet niet zo zijn dat de problemen van het Nieuwstraatkwartier zich verplaatsen naar andere wijken. De signalen zijn urgent.

Met betrekking tot het Nieuwstraatkwartier en de overige woonwijken willen wij graag nog het volgende weten van het College.
– Kunt u ons de toezegging doen om eens goed naar de overige wijken te kijken en daar waar nodig actie te ondernemen. Dit gaat om verpaupering van de wijk tot overlast hangjongeren en criminaliteit.

SOCIAAL DOMEIN EN VERDELING GEMEENTEFONDS.
De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) blijft zich zorgen maken over de oplopende kosten binnen de Jeugdzorg en de WMO. En dan met name de grip die de gemeente Almelo hierin heeft. Wij moeten naar minder dure geïndiceerde jeugdzorg. Dit kan door je voorliggende voorzieningen op orde te maken. Graag zien wij eind 2020 het plan tegemoet hoe we deze voorliggende voorzieningen kunnen realiseren. Verder vinden wij het goed om te lezen dat de lobby richting het rijk 1,8 miljoen structureel heeft opgebracht. Dit geld is hard nodig gezien de enorme kosten die worden gemaakt binnen de WMO en Jeugdzorg.
De landelijke regelgeving voor Beschermd Wonen verandert de komende jaren ingrijpend. Dit betekent dat de Gemeente Almelo opnieuw gekort wordt door het Rijk. Wij vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Het is totaal onduidelijk wat de financiële consequenties hiervan zullen zijn.
Ook de herverdeling van het gemeentefonds is een punt van zorg. De herverdeling zou ervoor moeten zorgen dat de positie van gemeenten zoals Almelo recht zou worden gedaan.
Het nadeel zou moeten worden weggenomen door de nieuwe herverdeling. Niets is echter minder waar. Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Cebeon blijkt dat de herverdeeleffecten vooral positief uitpakken voor de grotere gemeenten. Het onderzoeksbureau spreekt zelfs over onlogische en onverklaarbare uitkomsten en niet uitlegbare herverdeeleffecten. De herijking is voor een jaar uitgesteld en dit lijkt ons het juiste moment om het Rijk op te roepen om nog eens goed naar het nieuwe verdeelmodel te kijken.

Met betrekking tot het Sociaal Domein willen wij graag nog het volgende weten van het College.
– Kunt u aangeven welke maatregelen er worden genomen om de kosten binnen Jeugdzorg en WMO te monitoren en waar mogelijk in te perken?

Lokaal Almelo Samen (LAS) zal met betrekking tot de herverdeling gemeentefonds een motie indienen om het Rijk op te roepen om te komen tot een eerlijk en rechtvaardig herverdeelmodel zonder nadeelgemeenten.

BINNENSTAD EN INDIËTERREIN.
Het programma binnenstad begint nu toch echt zijn vruchten af te werpen. Inwoners zijn
positief over de sfeer, beleving, transformatie, etc. De aantrekkelijkheid van het
kernwinkelgebied is verbeterd en op enkele panden na is het kernwinkelgebied volledig in gebruik door winkels en horeca. Er worden verschillende maatregelen getroffen om de winkelleegstand in de overige delen te verminderen en de transformatie begint langzamerhand op gang te komen. Ook mooi om te horen dat er weer middelen beschikbaar gesteld worden voor het gevelverbeteringsfonds en dat er al gesprekken zijn met diverse pandeigenaren. De Coronacrisis zou nog weleens roet in het eten kunnen gooien. Laten wij hopen dat wij niet terug worden geworpen in de tijd. Graag vragen wij ook aandacht voor fietsers die veel te hard fietsen in het voetgangersgebied van de Grotestraat en fietsers die van mening zijn dat zij over het Marktplein mogen fietsen op Marktdagen. Dit laatste is niet toegestaan en de hoge snelheden in de Grotestraat van sommige fietsers baart ons eveneens zorgen. Hier komen vroeg of laat ongelukken van.
Tot nu toe zien wij dat de buitengevel van ‘De Trommel’ niet is meegenomen in de ontwikkelingen. Dit pand doet op dit moment afbreuk aan de ontwikkelingen aan het Marktplein. Dit zien wij graag anders. Maar wat ziet het Marktplein er toch schitterend uit met het water, de ijsvogels, de bedriegertjes, het terras, maar vooral het plezier en de positiviteit die de mensen hiervan krijgen doet ons deugd. Ook hier heeft de Gemeente Almelo weer een enorme prestatie verricht, waarvoor dank.
Dan gaan wij naar het Indiëterrein. Ook daar zien wij positieve ontwikkelingen maar ook problemen. Er is een enorme vraag naar de nieuw te bouwen woningen en de wijk begint zich goed te ontwikkelen. Verder is er een stadsstrand aangelegd met pontje. Het stadstrand wordt al druk bezocht en wij horen alleen maar positieve geluiden. Het is één en al gezelligheid. De inwoners zijn hier heel erg blij mee en weten het stadsstrand goed te vinden. Echter is er ook sprake van vandalisme/overlast en achterblijven van rotzooi.

Met betrekking tot de Binnenstad en het Indiëterrein willen wij graag nog het volgende weten van het College.
– Hoe staat het met de ontwikkelingen rond ‘De Trommel’?
– Kan er beter worden gecontroleerd op hardrijdende fietsers in de Grotestraat?
– Kan er beter worden gecontroleerd op het illegaal fietsen op Marktdagen?
– Zijn er voldoende afvalbakken geplaatst bij het stadsstrand op het Indiëterrein?
– Kan er gekeken worden naar de overlast op het stadsstrand?
– Mag het pontje alstublieft terug?

CORONACRISIS
LAS maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de Coronacrisis. Wat zullen de economische en sociale gevolgen hiervan zijn? Bedrijven gaan failliet of dreigen failliet te gaan. Werknemers verliezen hun baan en zitten thuis in de bijstand of WW. Gemeenten kampen met grote financiële problemen. Of er compensatie komt vanuit het rijk en in hoeverre de gemeenten gecompenseerd worden is tot op heden onduidelijk.
Zorgmedewerkers hebben een topprestatie geleverd. Er was veel waardering met een applaus en een eenmalige bonus. Maar dit is volgens LAS niet genoeg. De structurele problemen blijven bestaan en worden niet aangepakt.
De motie in de 2e kamer om dit op te lossen heeft het spijtig genoeg net niet gehaald. LAS zal met een motie komen waarin wij als gemeenteraad het Rijk oproepen om met een plan te komen om zorgverleners meer structureel te waarderen en hier financieel in bij te dragen.

Lokaal Almelo Samen (LAS) zal een motie indienen waarbij wij als Gemeenteraad het Rijk oproepen om in overleg te treden met vakbonden en zorgverzekeraars om te komen tot meer structurele waardering met bijbehorende arbeidsvoorwaarden en salaris.

XL BUSINESSPARK/PORT OF TWENTE.
Mooi om te zien dat het XL Businesspark in de Nationale Logistieke Hotspot verkiezingen
opnieuw is gestegen naar plaats 6. Eerlijk gezegd verbaasd ons dit niets. De havenkade is gereed, het XL Businesspark is enorm in trek en 80% van de kavels zijn verkocht of in optie. Het havenbedrijf Port of Twente verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. Een goede bereikbaarheid over water wordt richting de toekomst erg belangrijk en het is verstandig hier op in te spelen.
Gevestigd op het XL Businesspark zijn op dit moment; Heylen, Vivochem, Eurol, CTT, Buiting, Gebroeders Heinhuis, Bleckman, Emergo, Bolk, Rotting, Vtech, Madison en Timberland. Deze bedrijven zijn goed voor enorm veel werkgelegenheid in de regio.
De fractie LAS wil al deze bedrijven bedanken voor hun keuze voor Almelo en het XL Businesspark. Nu bijna alle kavels verkocht zijn wordt het toch eens tijd om goed na te denken over de zogenaamde ‘Kanaalsprong’. Gaan wij dat weer opnieuw samen doen met alle andere partijen of is het beter om het toch in eigen beheer te ontwikkelen?

Met betrekking tot de XL Businesspark willen wij graag nog het volgende weten van het College.
– Hoe verlopen de gesprekken met de Provincie m.b.t. de ‘Kanaalsprong’?
– Wordt er nagedacht om de uitbreiding in eigen beheer of gezamenlijk met de Provincie uit te voeren?

Slotwoord.
LAS wil iedereen die heeft meegewerkt en meegedacht om Almelo positief op de kaart te zetten, bedanken voor hun inzet.

Met vriendelijke groet,
Louis Kampman
Fractievoorzitter LAS


[ad_2]