Schriftelijke vragen herverkaveling Alme…

[ad_1]
Schriftelijke vragen herverkaveling Almelo Noord-Oost 2.

Geacht College,

Heden 04 Juni 2019 ontvingen wij een brief van bewoners waarin zij aangeven zich ongerust te maken over de herverkaveling op Almelo Noord-Oost 2. Na het lezen van deze brief hebben wij enkele vragen.

Onze vragen:
1- U geeft in het Conceptplan aan dat de herverkaveling een voordeel oplevert van 1 miljoen. Kunt u aangeven hoe die berekening tot stand gekomen is en is in deze berekening meegenomen de extra investeringen in de infrastructuur.
2- Kunt u ons de berekening van de 1 miljoen voordeel en de berekening van investeringen in de infrastructuur doen toekomen?
3- In het vorige plan is er voor de waterhuishouding een aanleg van wadi’s voorzien. Volgens de nieuwe concepttekening is dit achterwege gelaten en zijn de gronden aangemerkt als bouwgrond en herverkavelt. Kunt u desondanks garanderen dat iedereen ‘droge voeten’ houdt.
4- Is er ook goed gekeken naar alternatieve locaties voor het type woningen wat u op Almelo Noord-Oost 2 wilt ontwikkelen? Bijvoorbeeld rond de beoogde Blasiuslaan en de Asserlaan.

Namens Fractie LAS,
Louis Kampman
Fractievoorzitter


[ad_2]