Schriftelijke vragen m.b.t. ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT

Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: Ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT

Almelo, 18-01-2017

Geacht college,

In het Almeloos Weekblad van 10 januari j.l. lezen wij een artikel waarin wordt ingegaan op videocontrole door het Sociale Recherche Team Twente. Zo valt er te lezen dat zij ondanks dat er meerdere uitspraken liggen van de Centrale Raad van Beroep en de Autoriteit Persoonsgegevens dat dit verboden is, het Sociale Recherche Team camera’s plaatst / heeft geplaatst terwijl dit in strijd is met artikel 10 van de grondwet en het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Er zijn door het SRT uitspraken van hogerhand terzijde geschoven en zij hebben willens en wetens de wet overtreden en ongeoorloofde opsporingsmethodes gebruikt.

LAS heeft hierover de volgende vragen:

  1. Hoe valt bovenstaand gedrag te rijmen met de voorbeeldfunctie die de Gemeente Almelo behoort uit te dragen richting haar inwoners?
  2. Worden er op dit moment nog steeds / nog meer verboden opsporingsmethodes gebruikt door het SRT?
  3. Bent u net als  de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) van mening, dat met de handelswijze van het SRT de integriteit van de Gemeente Almelo in het geding komt?

 

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman

Vicefractievoorzitter