Speerpuntenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 !

 

 • Afvalinzameling.
  De gemeente Almelo heeft het afvalbeleid ingrijpend veranderd. Lokaal Almelo Samen is voorstander van het zo snel mogelijk verbeteren van het gescheiden afvalsysteem. Tevens zijn wij van mening dat de inwoners hier zo min mogelijk mee moeten worden belast. Restafval (grijs), PMD (plastic/metaal/drankkartons, oranje), groenafval (groen) en papier (blauw) zullen worden opgehaald. Glas, textiel, etc… mag dan naar de ondergrondse containers. Wij streven naar een afvalsysteem met een zo groot mogelijk draagvlak onder de inwoners. (restafval en PMD, 2-wekelijks)

 

 • 2 uur gratis parkeren centrum
  Bij alle langparkeerplaatsen en parkeerplaatsen rondom het centrum wordt z.s.m. een blauwe zone ingevoerd waar bezoekers van het centrum de auto 2 uur gratis kunnen parkeren. Lokaal Almelo Samen pleit voor lage parkeertarieven overdag en gratis parkeren na 18.00 uur in de binnenstad, met uitzondering van de parkeergarages. Binnenstadbewoners zullen betrokken worden bij het uitwerken van deze plannen, zodat er een goede regeling komt die geen overlast veroorzaakt. Mocht er in de toekomst financiële ruimte ontstaan, dan zullen wij 2 uur vrij parkeren in heel Almelo invoeren.

 

 • Meer efficiëntie en minder inhuur externe adviseurs
  Er moet binnen het ambtelijk apparaat meer efficiencymaatregelen worden genomen en er moet minder gebruik worden gemaakt van inhuur van externe adviseurs. De inhuur van externen ligt op dit in Almelo ver boven het landelijk gemiddelde.

 

 • Creëren van meer werkgelegenheid
  Lokale bedrijven moeten meer en beter betrokken worden bij ontwikkelingen binnen de gemeente Almelo. Investeringen van de gemeente Almelo binnen de gemeentegrenzen verdwijnen nu vaak naar bedrijven ver buiten Almelo, hier zijn de eigen inwoners niet bij gebaat. De Almelose gelden dienen zoveel mogelijk geïnvesteerd te worden bij bedrijven binnen Almelo. Dit zal per direct meer werkgelegenheid creëren en resulteren in een beter economisch klimaat. Alle inwoners zullen hier van mee profiteren. Het beleid moet gericht zijn op een gezond ondernemersklimaat. Daar waar het wettelijk mogelijk is worden Almelose ondernemers voorop gesteld en worden betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum verricht. Er zijn nog genoeg Almelose werklozen die dolgraag aan het werk willen. Wij willen deze mensen zoveel mogelijk helpen bij het vinden van een baan.

 

 • Sollicitaties bij de Gemeente Almelo.
  Bij sollicitaties moet er gekeken worden naar de kwaliteiten van elk individu. De gemeente Almelo dient de zorgvuldigheidseis en de wet gelijke behandeling in acht te nemen.

 

 • Schonere stad
  Lokaal Almelo Samen (LAS) zal meer zorg besteden aan het krijgen en houden van een schone stad. Extra aandacht zal worden besteed aan het voorkomen en het opruimen van zwerfvuil, graffiti, hondenpoep en andere vormen van overlast. Klachten van burgers over de openbare ruimte moeten niet alleen geregistreerd worden maar moeten binnen 48 uur worden aangepakt.

 

 • Invoering informatieavonden
  Lokaal Almelo Samen (LAS) is voor invoering en gebruikmaking van informatieavonden bij grote beslissingen die de inwoners raken, zowel direct als in indirect. Hierdoor wordt het mogelijk dat inwoners aan de voorkant hun mening kunnen geven en dus kunnen meepraten voordat de besluitvorming plaatsvindt.

 

 • Duurzaamheid/Energieneutraliteit
  Wij willen constructieve en duurzame oplossingen voor woningen met meer aandacht voor betaalbare starterswoningen op energiezuinige basis. Wij zijn voorstander van het financieel stimuleren van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, etc… Tevens moeten waar mogelijk de gebouwen van de gemeente energieneutraal worden. Windmolens dienen zo veel mogelijk aan de rand van de stad gepositioneerd te worden en mogen geen overlast veroorzaken.

 

 • Wijkcentra
  Wijkgebouwen zijn belangrijk voor de bevordering van de veiligheid en de sociale cohesie in de wijk. Oud en jong ontmoeten elkaar en zorgen voor elkaar dankzij alle activiteiten die er worden georganiseerd en de maatschappelijke functies van de wijkgebouwen. Denk hierbij aan darten, biljarten, kinderdisco, kantinefunctie, koffiekamer, yoga, huiswerk, thuiszorgfunctie, gezamenlijke maaltijden, etc… Dit soort ontmoetingsplaatsen moeten wij koesteren in Almelo en mogen niet verloren gaan in de toekomst. De meerwaarde wordt vaak onderschat.

 

 • Minima- en Sociaalbeleid
  Lokaal Almelo Samen zal zich met hand en tand verzetten tegen verdere afbraak van het minimabeleid. Het beleid zit op dit moment al op een bedenkelijk laag niveau en wij zien dat steeds meer inwoners op of onder de armoedegrens leven. Tevens zijn wij van mening dat iedereen recht heeft op bed, bad en brood. Extra minimagelden die verstrekt worden als extraatje voor de kinderen die opgroeien in armoede moeten hier ook aan besteed worden. Initiatieven uit de stad om mensen te helpen die op het minimumniveau leven zullen wij daar waar nodig ondersteunen en faciliteren. Ook de collectieve zorgverzekering voor mensen met een inkomen tot 115% van het minimum dient in stand te worden gehouden. Tevens is Lokaal Almelo Samen (LAS) een voorstander van het experimenteren met een basisinkomen. 55 plussers dienen te worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

 

 • Statushouders
  De gemeente Almelo dient zich te houden aan landelijke wet- en regelgeving wat betreft opvang statushouders.

 

 • Toetsing nut, noodzaak en welzijn burgers
  Alle grote uitgaven en/of beslissingen dienen te worden getoetst op nut, noodzaak en het welzijn van de burgers. Inwoners zullen in een vroeg stadium betrokken worden bij zaken die hen direct raken. Zodoende kan de gemeente in een vroeg stadium hiermee rekening houden en is bijsturing nog mogelijk.

 

 • Megastallen en intensieve veehouderij
  Lokaal Almelo Samen (LAS) is tegen intensieve veehouderij en megastallen op de Noordflank bij Aadorp. Agroparken zijn een gevaar voor de volksgezondheid en slecht voor het milieu.

 

 • Controle subsidieverstrekking
  Organisaties die subsidie  ontvangen moeten op verzoek openheid van zaken geven en aantonen dat de subsidie is gebruikt waarvoor het is verstrekt.

 

 • Verbetering groenvoorziening/onkruidbestrijding
  De groenvoorziening en onkruidbestrijding moet zo spoedig mogelijk naar een aanvaardbaar niveau. Een goed onderhouden stad leidt tot minder irritaties bij inwoners en is het visitekaartje van de stad.

 

 • Verbetering onderhoud wegen, bruggen en viaducten
  Het preventief onderhoud moet per direct terug naar een aanvaardbaar niveau.

 

 • Jongerenraad
  De ontwikkeling van de jongerenraad vinden wij heel belangrijk. Deze is onlangs gelanceerd in Almelo en moet verder ontwikkeld worden tot een volwaardig orgaan. De jongeren zijn de ouderen van de toekomst, zij moeten zich optimaal kunnen ontplooien.

 

 • Voldoende speelplaatsen en deze onderhouden
  Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Dat vraagt om voldoende speelplekken, die door kinderen kunnen worden bereikt zonder dat ze drukke wegen over hoeven te steken. Inrichting van de speelplekken zal altijd in overleg met de buurt gebeuren. Er zal tevens regelmatig onderhoud gepleegd worden aan de speelplaatsen en speeltoestellen.

 

 • Terugdringen van overlast
  De Politie dient ook bij kleine overtredingen op te treden. Tanken zonder te betalen, fietsen zonder licht, burenruzies, overlast, etc… Veiligheid staat voor ons voorop en mag niet ondergeschikt zijn aan de kosten.
 • Leegstand binnenstad
  Lokaal Almelo Samen (LAS) gaat zich de komende 4 jaar maximaal inzetten om de leegstand in de binnenstad aan te pakken.

 

 • Wijkbewoners en budgetten
  Met het oog op de nieuw vast te stellen omgevingsvisie hechten wij aan directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid van inwoners bij hun eigen buurt. Wij zijn voor het stimuleren van eigen initiatieven van inwoners, en zullen deze waar mogelijk omarmen en financieel ondersteunen.

 

 • De burger is er niet voor het stadhuis, maar het stadhuis is er voor de burger
  Alle besluiten moeten worden getoetst aan het nut en welzijn van de burger.

 

 • Wonen
  Iedereen heeft recht op een betaalbare fatsoenlijke woning. Het Almelose beleid dient er op gericht te zijn dat dit voor elk inkomen bereikbaar is.

 

 • Gezond financieel en transparant beleid
  De gemeente moet een gezonde financieel beleid voeren, zodat de inwoners van Almelo niet elke keer opnieuw  geconfronteerd worden met onnodige lastenverzwaring en bezuinigingen.

 

 • Noaberschap
  Wij zijn voor naoberschap. Echter zien wij vaak dat de overheid naoberschap ziet als een mogelijkheid tot bezuinigingen, als een creatieve manier om met minder middelen en de inzet van vrijwilligers hetzelfde voor elkaar te krijgen. Dit mag nooit de bedoeling zijn. Er mag geen werkverdringing plaatsvinden door vrijwilligerswerk.

 

 • Veilig fietsverkeer
  Invoering “Tegelijk groen” voor fietsers op kruispunten voorkomt gevaarlijke situaties, omdat fietsers dan de enigen zijn die “groen licht” krijgen. Fietstunnels moeten voorzien worden van camera’s. Overbodig aangemerkte paaltjes moeten van de fietspaden worden verwijderd. Fietsers- en voetgangersoversteekplaatsen moeten duidelijker worden aangegeven aan de automobilist en dienen goed verlicht te zijn.

 

 • Geen verdere bezuinigingen op kleine culturele instellingen
  Lokaal Almelo Samen is tegen verdere bezuinigingen op kleine culturele instellingen en daar waar nodig zal Lokaal Almelo Samen zich maximaal inzetten om deze instellingen te ondersteunen, zoals Hof 88, Bibliotheek, Muziekschool Twente, Studio 15 (voorheen NAXT), en dergelijke. Het kunnen deelnemen aan cultuuronderwijs en via verenigingsverband bezoeken van culturele voorstellingen verrijkt een goede samenleving. Het budget daarvoor dient minimaal het provinciale gemiddelde te zijn. Kunst en cultuur dienen laagdrempelig en betaalbaar te zijn voor alle inwoners.

 

 • Tegen privatisering van publieke voorzieningen en overheidsinstanties.
  Lokaal Almelo Samen (LAS) is tegen het privatiseren van publieke voorzieningen. Het privatiseren van publieke voorzieningen en overheidsinstanties werkt namelijk prijsopdrijvend en daardoor indirect armoede in de hand.

 

 • Ouderenzorg
  De overheid heeft de laatste jaren teveel bezuinigd op ouderenzorg. Dit moet zo spoedig mogelijk worden rechtgetrokken/verbeterd. Onze ouderen hebben alles opgebouwd wat wij nu hebben en dienen niet gestraft maar beloond te worden.

 

 • Dierenwelzijn en gezondheid
  Een dierenasiel met goede hedendaagse voorzieningen voor de regio is noodzaak.
  Wij willen geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden en mensen in de vee- en kippenhouderij door verdere vergroting met gebruik van megastallen.  Zodra het wettelijk mogelijk is wordt het chippen van katten verplicht gesteld.

 

 • Bevordering sport en sportvoorzieningen
  Sporten begint op jonge leeftijd.  Lokaal Almelo Samen vindt sport op (basis)scholen belangrijk en pleit ervoor om dit te stimuleren. Wij zijn voor behoud van zwembad het Sportpark en de Iispa, aangezien het zwembad en de sporthal publieke voorzieningen zijn voor de inwoners van Almelo. Het buitenbad dient gewoon open te blijven. Er dient in de toekomst te worden gespaard voor vernieuwbouw of nieuwbouw van het zwembad en een zwemdiploma moet voor iedereen bereikbaar zijn. Wij zijn tegen privatisering van publieke voorzieningen.  Het beoefenen van sport bevordert het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Dat moet tegen betaalbare tarieven. Lokaal Almelo Samen (LAS) blijft sport in Almelo stimuleren. Er moet extra aandacht worden gegeven aan top- en breedtesport. Tevens moet er bestuurlijke ondersteuning zijn voor sportverenigingen en Lootscholen.
  De schoolsportdagen moeten weer in ere worden hersteld en door de gemeente worden gefaciliteerd.

 

 • Proef medicinale wietteelt in Almelo
  De gemeente Almelo meldt zich aan bij de landelijke proef medicinale wietteelt en gaat zelf indien dit mogelijk wordt gemaakt vanuit Den Haag, onder strenge controle medicinale wiet telen voor de (patiënten) doelgroep waarvoor het bedoeld is.

 

 • Openbare toiletten binnenstad
  Er zijn bijna of geen openbare toiletten meer waar bezoekers van de binnenstad terecht kunnen. Lokaal Almelo Samen (LAS) is voor het zo spoedig mogelijk realiseren van voldoende openbare toiletten in de binnenstad van Almelo.

 

 • Horeca
  Het is niet aan de gemeente Almelo om te bepalen hoe laat kroegen en discotheken moeten sluiten. Zolang er geen sprake is van overlast moeten zij dit zelf kunnen bepalen.

 

 • Culturele en monumentale gebouwen
  Culturele gebouwen die te weinig worden gebruikt en in het bezit zijn van de Gemeente Almelo mogen tegen een financiële vergoeding worden overgedragen aan de gebruiker(s). Het is tevens niet aan de gemeente om herbestemming van monumentale panden te subsidiëren met gemeenschapsgeld.

 

 • Verbetering schuldhulpverlening
  Er moet zo spoedig mogelijk een betere afstemming komen tussen organisaties in Almelo die zich bezig houden met schuldhulpverlening. Op dit moment wordt er veel langs elkaar heen gewerkt. Obstakels op het gebied van privacy moeten snel uit de weg worden geruimd zodat er meer gedaan kan worden om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en daar niet meer uit komen. Voorkomen is beter dan genezen.

 

 • Verbetering van het woon,- leef- en werkklimaat in alle wijken van de stad
  Lokaal Almelo Samen wil, leefbare wijken, een beheerste groei van de stad, behoud van wijkwinkelcentrums, behoud van basisvoorzieningen, goede faciliteiten voor inwoners en het bedrijfsleven, ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische sector, behoud van het groene karakter van Almelo, goede en betaalbare woonvoorzieningen voor jong en oud, behoud van historische panden, goede en veilige doorstroming op hoofdwegen en fietspaden en geen geldverslindende grote oplossingen voor kleine problemen.

 

 • Verbetering van bestaande reïntegratietrajecten in Almelo.
  Lokaal Almelo Samen (LAS) wil de focus van re-integratieprojecten richten op het vergroten van de kansen op een goede baan met toekomstperspectief voor een werkzoekende. Dit betekent dus dat er meer maatwerk moet worden geboden en er trajecten moeten worden gekozen die goed aansluiten op de werkervaring en/of ambities van werkzoekenden.

 

 • Startersleningen woningen
  Wij zijn voor het invoeren en bevorderen van startersleningen voor huizenkopers. Ook zijn wij een groot voorstander van maatwerk op dit gebied, zodat wij zoveel mogelijk inwoners kunnen  voorthelpen en huurders hierdoor ook de mogelijkheid krijgen om een eigen woning aan te schaffen. Dit bevordert de doorstroming van woningen in Almelo. Ook de economie is hier indirect bij gebaat.

 

 • Lokale lasten
  Wij willen geen extra verhoging van de OZB, en kijken naar mogelijkheden om deze te verlagen of te “bevriezen”. Woningen dienen op de juiste waarde getaxeerd te worden. Facturen worden door de gemeente Almelo binnen 30 dagen betaald.
  Prijzen van paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, etc… moeten  marktconform/kostendekkend zijn.

 

 • Megaprojecten, onderhoud en renovatie
  Lokaal Almelo Samen is tegen megaprojecten die eerder getuigen van grootheidswaanzin dan van aandacht voor de belangen en verlangens van onze eigen inwoners. Geen grote oplossingen voor kleine problemen. De focus komt te liggen bij preventief onderhoud en renovatie. Achterstallig onderhoud en verpaupering worden z.s.m. aangepakt.

 

 • Openbaar vervoer
  Wij zullen ons blijven inzetten voor volwaardig openbaar vervoer in de gehele stad.