Vragen betreffende kostprijsdekkende huu…

[ad_1]
Vragen betreffende kostprijsdekkende huur wijkaccomodaties.

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Vastgestelde kaders Wet Markt en Overheid
Almelo, 29-03-2017

Geacht college,
Op 01-07-2014 heeft de gemeenteraad van Almelo de kaders vastgesteld m.b.t. de Wet Markt en Overheid. De wet kent enkele uitzonderingen waarop deze gedragsregels niet van toepassing zijn, waaronder activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het algemeen belang. De gemeenteraad heeft destijds gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en in het besluit bepaalde economische activiteiten aangewezen die plaatsvinden in het algemeen belang. Er is bijvoorbeeld besloten dat verhuur en exploitatie van maatschappelijk vastgoed (waaronder dus ook de wijkaccommodaties) een activiteit is die plaatsvind in het algemeen belang. Kort door de bocht, de wet markt en overheid is niet van toepassing op de wijkaccommodaties.

Op 20-01-2017 heeft de gemeente Almelo een brief ontvangen van MFA Centrum ’t Dok, waarin onder meer wordt gevraagd waarop exact de huurprijs is bepaald.

Op 21-02-2017, uw kenmerk UIT-1774439, schrijft u in uw beantwoording richting MFA Centrum ’t Dok: ‘Sinds de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid geld voor alle overheden de gedragsregel dat niet onder de kostprijs verhuurd mag worden’.

Dit antwoordt is in strijd met de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat u in uw beantwoording volledig bent voorbijgegaan aan de kaders zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
2. Hoe denkt u in de toekomst te voorkomen dat kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden ‘vergeten’ ?
3. Wat gaat u nu doen betreffende uw beantwoording?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter

[ad_2]