Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Voorblad verkiezingsprogramma

Inhoudsopgave:

 1. Openbaar bestuur 5

1a.      Bestuurscultuur, communicatie en dienstverlening. 5

1b.      Economische zaken en financiën. 5

1c.      Werkgelegenheid. 6

1d.        Personeel en organisatie. 7

 1. Verkeer, veiligheid en parkeren. 8

2a.      Verkeer en veiligheid. 8

2b.      Parkeren. 8

 1. Stadsontwikkeling en milieu. 9

3a.      Stadsvernieuwing. 9

3b.      Ruimtelijke ordening. 9

3c.      Milieu. 11

 1. Sociaal beleid. 11
 2. Onderwijs, sport en cultuur 14

5a.      Onderwijs. 14

5b.      Sport 14

5c.      Cultuur 15

 1. Agrarisch gebied. 15
 2. Regionale samenwerking. 16

Lokaal Almelo Samen (LAS):

 • Zet zich in voor de belangen van alle inwoners en ondernemers van Almelo.
 • Is een lokale partij, zonder binding met enige landelijke partij.
 • Is er voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur, leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging.
 • Is een realistische, sociaal liberale middenpartij.
 • Maakt zich sterk voor vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Verbindt deze beginselen met sociale rechtvaardigheid.
 • Streeft naar een open bestuurscultuur.

 

Speerpunten van Lokaal Almelo Samen (LAS):

 • Lasten verlaging – voor extra lastenverlaging                                          (§ 1b)
 • Afvalbeleid – voor ­­verbetering huidige afvalbeleid                                   (§ 1b)
 • Werkgelegenheid – voor stimuleren (startende) ondernemers              (§ 1c)
 • Verkeersveiligheid – voor aanpakken onveilige verkeerssituaties          (§ 2a)
 • Onderhoud wegen – voor preventief onderhoud wegen                         (§ 2a)
 • Parkeerbeleid – voor verlaging parkeertarieven en blauwe zones         (§ 2b)
 • Groenonderhoud – voor betere onkruidbestrijding                                  (§ 3b)
 • Wijkcentra – voor behoud wijkcentra                                                          (§ 5c)

 

 1. Openbaar bestuur

 

1a.       Bestuurscultuur, communicatie en dienstverlening
Veel inwoners komen met de gemeente in aanraking. Om de toegang tot de gemeentediensten makkelijker te maken is een klantvriendelijke houding noodzakelijk. De gemeente heeft veel tijd en geld in het verbeteren van de communicatie gestoken. Er is vooruitgang, maar het kan nog veel beter. Het gemeentebestuur en de ambtenaren moeten ”er zijn” voor de inwoners. Lokaal Almelo Samen vindt dat elke schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden.

Van autoritair naar facilitair bestuur. Dat is de omslag die Lokaal Almelo Samen nastreeft. Het gaat niet alleen om de open bestuurscultuur, die een vanzelfsprekendheid moet zijn. Het gaat om de instelling van de overheid die er is om te ondersteunen. Denken in oplossingen, niet in problemen.

Mensen stimuleren om met initiatieven te komen, en deze, waar mogelijk, te omarmen en te ondersteunen.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Controle op de manier van communiceren door bestuur en ambtenaren met burgers en raadsleden
 • Extra aandacht voor transparantie en openheid van de gemeente
 • Gemeentelijke publicatie in Almelo ’s Weekblad houden op huidige niveau, bovendien moet er in staan hoe men een klacht kan indienen
 • Actief aandacht vragen voor de omslag van autoritair naar facilitair bestuur

 

1b.       Economische zaken en financiën
Gezien het enorme begrotingstekort voor de komende jaren zal Lokaal Almelo Samen ook in de komende raadsperiode de uitgaven van de gemeente kritisch beoordelen. Bezuinigingen dienen binnen de begroting te worden opgevangen. Bezuinigingen mogen niet leiden tot lastenverhoging of mindere dienstverlening voor inwoners en ondernemers.  Alle heffingen die meer kosten dan ze opbrengen dienen ter discussie gesteld te worden.

Geen lastenverzwaring via reinigingsheffingen (= afvalstoffenheffing + reinigingsrechten). Reinigingsheffingen moeten kostendekkend zijn en niet als inkomensbron dienen.
Hondenbelasting wordt mede dankzij inspanningen van LAS in fases afgeschaft. Dit was een ouderwetse belasting, die door de gemeente voornamelijk gebruikt werd als aanvulling op de algemene middelen.

Alle grote uitgaven en/of beslissingen dienen te worden getoetst op nut en noodzaak. Inwoners en ondernemers moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij zaken die hen direct raken.

Alleen dan  kan de gemeente hier in een vroeg stadium rekening mee houden en is bijsturing nog mogelijk. De inwoners van Almelo zijn in financiële zin de dupe geworden van veel te grote en veel te ambitieuze plannen van vorige colleges. Aandacht  moet blijvend gegeven worden aan het tijdelijk alternatieve gebruik van aangekochte grond. Er is ruim voldoende variatie in aanbod en er is voldoende mogelijkheid om in Almelo te bouwen. Actieve verkoop van grond moet prioriteit krijgen.
Lokaal Almelo Samen wil dat industrieterreinen heringericht en opgewaardeerd worden. Door duidelijke vergunningsprocedures en door ondersteuning te bieden bij aanvragen van bedrijven, die goed bij Almelo passen, kan de gemeente aantrekkelijker worden voor bedrijven die zich in Almelo willen vestigen.

Een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod zal het centrum van Almelo aantrekkelijk maken. De bestemming van de woonboulevard dient heroverwogen te worden om de levensvatbaarheid te vergroten.
Grootschalige detailhandel op industrieterreinen moet mogelijk gemaakt worden.

De gemeente Almelo heeft het afvalbeleid ingrijpend veranderd. Lokaal Almelo Samen is voorstander van het zo snel mogelijk verbeteren van het gescheiden afvalsysteem. Tevens is Lokaal Almelo Samen van mening dat de inwoners hier zo min mogelijk mee moeten worden belast. Restafval (grijze container), PMD (plastic, metaal, drankkartons: oranje container), groenafval (groene container) en papier (blauwe container) zullen worden opgehaald. Lokaal Almelo Samen streeft naar een afvalsysteem met een zo groot mogelijk draagvlak onder de inwoners.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • De komende raadsperiode de uitgaven van de gemeente kritisch blijven beoordelen
 • Lege plekken in de binnenstad als eerste ontwikkelen
 • Grondposities van de gemeente tegen marktwaarde opnemen in begroting en exploitatie
 • Activeren en stimuleren van een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod in het centrum
 • Heroverweging bestemming woonboulevard agenderen
 • Zorgen dat de discussie over industrieterreinen en grootschalige detailhandel gevoerd gaat worden
 • Aangekochte en overbodige gronden en gebouwen verkopen
 • Energie steken in het verkrijgen van subsidies vanuit Overijssel en Brussel
 • Door te voeren bezuinigingen opvangen binnen de begroting
 • Geen lastenverzwaring via reinigingsheffingen
 • Afschaffen hondenbelasting

 

1c.       Werkgelegenheid

Werkgelegenheid is de motor voor welzijn en welvaart van de inwoners van Almelo. In Almelo is de werkloosheid extreem hoog, er is een grote groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Lokaal Almelo Samen pleit voor het inzetten van externe professionals bij het vinden van werk. Werk en scholing moeten meer gecombineerd worden. Mensen in de bijstand moeten gemotiveerd worden om vrijwilligerswerk te doen en mogelijk ondersteuning aan verenigingen te bieden. Verenigingen zoals Almelo Doet Mee, klussenbank en dergelijke. Dit alles zonder dat er werkverdringing plaatsvindt.

– Bedrijven en scholen moeten intensief samenwerken met het oog op stageplaatsen voor leerlingen.
– Almelo moet bedrijven actief blijven stimuleren om zich in Almelo te vestigen.
– Betrokken ondernemen moet gestimuleerd en georganiseerd worden.
– Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties moet gerealiseerd worden.
– Er moet aan oplossingen gewerkt worden voor maatschappelijke vraagstukken.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Luisteren naar ondernemers
 • Meer samenwerking tussen bedrijven en scholen (stageplaatsen e.d.)
 • Verkrijgen van stimuleringsbijdragen van Regio, Provincie, Rijk en Europese Unie
 • Stimuleren van (startende) ondernemers
 • Het vestigingsklimaat in Almelo verbeteren
 • Meer inzet van coaching bureaus bij het begeleiden van starters

 

1d.  Personeel en organisatie
In de collegeplannen wordt steeds gesproken over een vermindering van het personeelsbestand. Deze vermindering moet op een verantwoorde wijze gebeuren. Lokaal Almelo Samen vindt dat in het college ook de komende periode maximaal vier wethouders mogen zitten. Lokaal Almelo Samen ondersteunt de visie dat er binnen het ambtelijk apparaat nog efficiënter gewerkt kan worden.

Er moet binnen het ambtelijk apparaat minder gebruik worden gemaakt van inhuur van externe adviseurs. De eigen organisatie is capabel genoeg. Eigen personeel moet goed opgeleid worden. Onderzocht moet worden, waar een tekort aan deskundigheid is. Eigen deskundigheid ontwikkelen en ook in regionaal verband kijken waar via een gezamenlijke pool deskundigheid geleend kan worden. Ook moet beter gekeken worden naar de tarieven bij inhuur van personeel.
Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • B&W moet blijven bestaan uit burgemeester en maximaal 4 wethouders
 • Veel minder inschakelen van externe adviseurs
 • College moet toezeggingen en afspraken nakomen
 • Reduceren ambtelijke organisatie in het hogere segment

 

 1. Verkeer, veiligheid en parkeren

2a.       Verkeer en veiligheid

Fietsveiligheid.

“Tegelijk groen” voor fietsers op kruispunten voorkomt gevaarlijke situaties, omdat fietsers dan de enigen zijn die “groen licht” hebben en niet zo makkelijk meer geschept kunnen worden door auto’s. Almelo kent verkeersaders waar de verkeersveiligheid van de inwoners niet kan worden gegarandeerd. Een aantal knooppunten in de stad is ronduit gevaarlijk, o.a. kruising van Rechteren Limpurgsingel/Berkelstraat/Bornsestraat, kruising Brugstraat/ Sluiskade NZ, de zogenaamde hotspots.

De verlichting bij fietspadkruisingen, voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) en in fietstunnels laat op een aantal punten te wensen over. De fietstunnels moeten voorzien worden van camera’s.

Alle, als overbodig aangemerkte, paaltjes moeten van de fietspaden worden verwijderd.
Fietsverkeerslichten moeten goed afgesteld worden om onnodig lang wachten voor fietsers te voorkomen.

Onderhoud wegen, bruggen en viaducten.

De afgelopen acht jaar heeft de gemeente Almelo de ene na de andere bezuiniging doorgevoerd op het onderhoud van de wegen, bruggen en viaducten, met als gevolg dat er steeds meer gaten in het asfalt te vinden zijn en de trottoirs op diverse locaties meer weg hebben van struikelblokken. Dit geldt ook voor fietspaden, fietsstroken en fietssnelwegen. Lokaal Almelo Samen wil beter preventief onderhoud.

Groene Golf: Lokaal Almelo Samen wil graag op de ringwegen en op de invalswegen de invoering van een groene golf. Daarmee wordt het aantal optrekkende bewegingen sterk gereduceerd, waardoor de uitstoot van co2 wordt verminderd.  Voor veel automobilisten zal hiermee ook het probleem verdwijnen, dat men bij bijna elk verkeerslicht moet stoppen. Ook zullen minder automobilisten door rood rijden, wat nu wel heel vaak gebeurt. Daardoor worden zij gedwongen zich aan de snelheid te houden, hetgeen ook de verkeersveiligheid ten goede zal komen.

Verkeerslichten afstemmen op basis van verkeersdrukte.

Heel veel verkeerslichten zijn ’s avonds en ’s nachts in werking, terwijl er geen of weinig verkeersaanbod is. Dit maakt kruisingen juist onveilig. Mensen hebben verantwoordelijkheidsgevoel genoeg om bij oranje knipperen te weten wat te doen.

Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen werkdagen, avonden, weekenden en schoolvakanties. Lokaal Almelo Samen heeft hiertoe een uitgewerkt plan klaar liggen.

2b.       Parkeren

Lokaal Almelo Samen vindt dat het parkeerbeleid nog steeds onduidelijk is. Dit moet sterk verbeterd worden, omdat de binnenstad juist nú een impuls nodig heeft om meer winkelend publiek aan te trekken. Lage parkeertarieven zullen dit positief beïnvloeden. Lokaal Almelo Samen pleit voor lage parkeertarieven overdag en gratis parkeren na 18.00 uur in de binnenstad, met uitzondering van de parkeergarages.

Bij alle langparkeerplaatsen en parkeerplaatsen rondom het centrum moet z.s.m. een blauwe zone ingevoerd worden, waar bezoekers van het centrum de auto  2 uur gratis kunnen parkeren.

Lokaal Almelo Samen vindt dat een duidelijke, autovriendelijke inrichting van het centrum prioriteit heeft. Goede verbindingswegen en bewegwijzering zijn een visitekaartje voor de stad.
Er moeten adequate bus voorzieningen zijn in de hele stad, dus Lokaal Almelo Samen zal zich blijven inzetten voor goed openbaar vervoer in de stad.

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • In de binnenstad moet parkeren aantrekkelijk zijn, dus invoeren van meer blauwe zones
 • Onveilige verkeerssituaties aanpakken
 • Meer verlichting bij fietspadkruisingen en uitbreiding van waarschuwingslichten
 • Betere zichtbaarheid bij voetgangersoversteekplaatsen
 • Camera’s bij en in fietstunnels
 • Preventief onderhoud aan wegen, bruggen, viaducten en tunnels
 • Buslijn Aalderinkshoek moet behouden blijven

 

 1. Stadsontwikkeling en milieu

3a.       Stadsvernieuwing

Lokaal Almelo Samen blijft groot voorstander van het invullen van de lege plekken in de binnenstad, waarbij woon- en winkelfuncties gecombineerd worden. Lokaal Almelo Samen denkt hierbij ook aan wonen en zorg voor ouderen.

Lokaal Almelo Samen vindt dat de consument centraal moet staan bij het winkelaanbod. Lokaal Almelo Samen pleit voor betaalbare huren voor zowel ondernemers als inwoners.

Er zijn bijna of geen openbare toiletten, waar bezoekers aan de binnenstad terecht kunnen. Lokaal Almelo Samen is voor het zo spoedig mogelijk realiseren van openbare toiletten in de binnenstad van Almelo.

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Goede randvoorwaarden creëren voor een gevarieerd winkel- en horeca aanbod in de binnenstad
 • Openbare toiletten realiseren in de binnenstad

3b.       Ruimtelijke ordening

Er komt een Omgevingswet in 2019: dit betekent dat 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening worden samengevoegd tot 1 allesomvattende Omgevingswet. Hierbij ligt de nadruk op ruimte voor initiatieven uit de samenleving, inzichtelijkheid omgevingsrecht (van een wirwar aan regels naar een stelsel dat eenvoudig in gebruik is),  leefomgeving centraal, ruimte voor de gemeente voor maatwerk, en snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. Lokaal Almelo Samen is nauw betrokken bij de invoering van deze wet en het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan.

De “Groene Longen” mogen niet aangetast worden. De ”Groene Longen” zijn recreatief en toeristisch gezien van groot belang voor Almelo. Bouwen hierin moet niet toegestaan worden.

De afgelopen 12 jaar heeft de gemeente Almelo de ene na de andere bezuiniging doorgevoerd op de groenvoorziening, met als gevolg dat de stad begint te verpauperen. De onkruidbestrijding laat te wensen over en moet per direct weer voortvarend opgepakt worden.
Lokaal Almelo Samen blijft zich inzetten om de problematiek rondom de outsourcing van de afdeling Groen van de gemeente Almelo op te lossen.

Het aantal inwoners van de gemeente Almelo zal op termijn dalen. Vooral de eenpersoonshuishoudens gaan toenemen. Het ambitieuze woningbouwprogramma is nog steeds onvoldoende aangepast. Lokaal Almelo Samen wil dat dit geactualiseerd wordt naar de werkelijkheid van nu en de toekomst.

Hoogbouw heeft een enorme impact op de omgeving (bijvoorbeeld horizonvervuiling) en op privacy en woongenot van de omwonenden. Er moeten geen woon- of kantoorflats worden gebouwd die vervolgens jaren leeg staan. Lokaal Almelo Samen wil daarom nog steeds een kritische toetsing van hoogbouw.


Voor de bouw van seniorenwoningen liggen er kansen, zeker met het oog op de vergrijzing. Inspelen op de veranderende demografie van de stad door huisvesting te realiseren die flexibel ingevuld kan worden. Dus bouwen voor jong en oud, waarbij aanpassingen van starters- naar seniorenwoning eenvoudig uit te voeren zijn. Lokaal Almelo Samen pleit voor een soepel en flexibel beleid ten aanzien van kangoeroe- en mantelzorgwoningen.

Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Dat vraagt om voldoende speelplekken, die door kinderen kunnen worden bereikt zonder dat ze drukke wegen over hoeven te steken. Inrichting van de speelplekken moet altijd in overleg met de buurt gebeuren. Er moet tevens regelmatig onderhoud gepleegd worden aan de speelplaatsen en speeltoestellen.

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Concentratie op het bouwen op lege plekken in de stad
 • Constructieve en duurzame oplossingen voor woningen met meer aandacht voor betaalbare starterwoningen op energiezuinige basis
 • Bij renovatie van bestaande woningen deze aanpassen en voorzien van faciliteiten die aansluiten op de wensen van senioren en mindervaliden
 • Behoud en onderhoud speelvoorzieningen
 • Bouwen voor senioren en starters

 

3c.       Milieu

De veiligheid m.b.t. het spoor, de toenemende drukte daarop en de toename van vervoer van    gevaarlijke stoffen baren Lokaal Almelo Samen zorgen. Er wordt steeds meer beleid gemaakt mbt gebruik van vervoer over water. Lokaal Almelo Samen is groot voorstander van goed gebruik maken van waterwegen.

Met betrekking tot houtstook onderschrijft Lokaal Almelo Samen de maatregelen van Rijkswege, zoals toolkit met adviezen, en de voorlichting mbt gezondheidsrisico’s, zoals gegeven door Platform Houtstook.

Een dierenasiel met goede, hedendaagse voorzieningen voor de regio is een blijvende noodzaak.

Nu Almelo bezig is met het herinrichten van de binnenstad, is het een goed moment om bomen en struiken aan te planten met het oog op goede afwatering, verkoeling en vergroting aantrekkelijkheid in de fysieke leefomgeving.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Inzetten op behouden en inrichten van de groene zones in de stad
 • Faciliteren en stimuleren van vervoer over water
 • Goede controle op naleving van vestiging- en milieuvergunningen
 • Vereenvoudigen en versnellen van vergunningenprocedures

 

 1. Sociaal beleid

Zolang de noodzaak van de Voedselbank, Boodschappenmand  en soortgelijke instellingen er is, vindt Lokaal Almelo Samen dat de gemeente deze ruimtelijk en/of logistiek moet steunen.

Van uitkeringsgerechtigden mag, waar mogelijk, een passende maatschappelijke tegenprestatie verwacht worden. Dit mag geen arbeidsverdringing tot gevolg hebben.

Lokaal Almelo Samen pleit voor consistent beleid op het gebied van de jeugdzorg, waarbij de krachten zoveel mogelijk gebundeld moeten worden in het belang van het kind.

Lokaal Almelo Samen wil extra aandacht voor kinderen uit gezinnen aan de rand van het bestaansminimum. De Jette Klijnsma gelden, die bestemd zijn voor kinderen in armoede, moeten dan ook aan deze kinderen besteed worden.
Verder moet er meer geïnvesteerd worden in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Lokaal Almelo Samen wil de collectieve ziektekostenverzekering handhaven. Armoede onder ZZP’ers en flexwerkers is een actueel probleem (recente studie van Sociaal Cultureel Planbureau). Lokaal Almelo Samen wil meewerken aan een structurele oplossing.

Lokaal Almelo Samen ziet grote toegevoegde waarde in de Gravenruiters, die jongerenwerk en gehandicaptenzorg combineren. Lokaal Almelo Samen wil zich inspannen om een nieuwe accommodatie voor deze groep te realiseren.

De gemeente heeft een groot aantal taken van de Rijksoverheid overgeheveld gekregen. Grote groepen mensen die hun zorg vanuit de AWBZ kregen moeten nu naar de gemeente en een beroep doen op de WMO. Lokaal Almelo Samen wil een gemeentelijk beleid van de WMO dat uitgaat van het volgende:

 • Ondersteuning van de zelfredzaamheid van burgers
 • Afstemming met buurgemeenten om “zorgmigratie” te voorkomen
 • Mantelzorg mag niet nadelig zijn voor de mantelzorger en mag niet afgedwongen worden
 • Minder bureaucratie ( efficiënter afhandelen van de aanvraag )

Ziekte en/of beperkingen van een persoon kunnen niet los worden gezien van de sociale omgeving, waarin deze persoon zich dagelijks bevindt. Om de gevolgen van ziekte voor de betrokkene en diens omgeving goed in te schatten is het nodig om maatwerk te leveren. Hiervoor moet een totaalbeeld worden geschetst bij voorkeur bij een keukentafelgesprek, waarvan de uitkomsten in een multidisciplinair team worden besproken. Dit team, met wisselende samenstelling van zorgverleners, beoordeelt welke zorg of voorzieningen voor betrokkene noodzakelijk zijn. Nadrukkelijk wordt hierbij ook gekeken naar en rekening  gehouden met de behoeften van de mantelzorger(s) van de betrokkene. In de huidige praktijk moet de betrokkene voor verschillende aanvragen telkens opnieuw gekeurd worden. Lokaal Almelo Samen vindt dat een noodzakelijke medische keuring eenmaal verricht kan worden voor verschillende aanvragen.

De bovengenoemde Rijksoverheveling is gepaard gegaan met een bezuiniging. Lokaal Almelo Samen pleit voor een landelijk betere verdeling van de gelden die hiermee gemoeid zijn.  Almelo moet niet de dupe  worden van dit Rijksbeleid. Luisteren naar en betrekken van professionele organisaties blijven noodzakelijk. Dit vraagt om het maken van keuzes.

De te maken keuzes moeten bijdragen aan het doel om mensen zo lang mogelijk zelfstandig of met behulp van hun sociaal netwerk in hun eigen omgeving te laten wonen. Senioren moeten gestimuleerd worden om actief te blijven participeren in de samenleving en er moet ruimte gegeven worden aan initiatieven die dat bevorderen (seniorenplatform?).  Het sociaal netwerk kan en mag niet gebruikt worden om gedwongen mantelzorg te verlenen.
Er is een afspraak gemaakt, dat iedereen die drie jaar of langer een inkomen heeft tot maximaal 110% van het minimumloon in aanmerking moet komen voor de inkomenstoeslag. Deze afspraak moet gehandhaafd blijven.

Er moet zo spoedig mogelijk een betere afstemming komen tussen organisaties in Almelo die zich bezig houden met schuldhulpverlening. Op dit moment wordt er langs elkaar heen gewerkt, waardoor de hulpbehoevende nog verder in de problemen komt in plaats van er uit. N.a.v. het rapport van de Rekenkamer Commissie Almelo wil Lokaal Almelo Samen bevorderen dat mensen niet meer tegen woekerrentes hoeven te lenen bij de Stadsbank.

Meer individuele aandacht voor de situatie waarin mensen zich bevinden die een uitkering aanvragen.
Lokaal Almelo Samen wil dat er meer bekendheid gegeven wordt aan de mogelijkheid van belastingteruggave, bijvoorbeeld via “Almelo Sociaal” of “Almelo Doet Mee”.

Lokaal Almelo Samen wil een gemeentelijk beleid van de WMO dat uitgaat van ondersteuning van de zelfredzaamheid van burgers. Lokaal Almelo Samen wil afstemming met buurgemeenten om ‘zorgmigratie’ te voorkomen.

Lokaal Almelo Samen blijft voorstander van experimenteren met een proef medicinale wietteelt onder bepaalde voorwaarden, te weten niet meer dan 5 planten per woning, en de patiënt of iemand uit het gezin moet meerderjarig zijn en over een medische verklaring beschikken.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Ruimtelijk en/of logistiek faciliteren van diverse organisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, de Boodschappenmand en soortgelijke instellingen
 • Handhaven van de afspraak dat iedereen, die drie jaar of langer een inkomen heeft tot
  maximaal 110% van het minimumloon, in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag
 • Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van belastingteruggave (bijv. via Almelo Sociaal en Almelo Doet Mee)
 • Onderzoeken of de Stadsbank tegen lagere rente de leningen kan verstrekken
 • Hulpvragenden mogen niet bij de gemeente en Stadsbank tussen de wal en het schip vallen. Meer individuele aandacht geven
 • Geen gedwongen mantelzorg
 • Aandacht blijven geven aan kinderen die buiten de boot dreigen te vallen of in armoede leven
 • Oplossing zoeken voor armoede onder ZZP’ers en flexwerkers

 


 1. Onderwijs, sport en cultuur

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor het goed functioneren binnen de Nederlandse samenleving. Lokaal Almelo Samen stimuleert deelname aan peuterspeelzalen en andere vormen van voorschoolse opvang.

Lokaal Almelo Samen is voorstander van het leesprogramma bij de Openbare Bibliotheek.

 

5a.       Onderwijs
Lokaal Almelo Samen vindt dat pesten op school blijvend aandacht moet krijgen en dat scholen hun pestbeleid consequent moeten uitvoeren.

Lokaal Almelo Samen is voorstander van vakleerkrachten bewegingsonderwijs op alle scholen.
Lokaal Almelo Samen vindt dat het beleid op schooluitval gecontinueerd dient te worden, zodat zo weinig mogelijk leerlingen buiten de boot vallen. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de leerplichtambtenaar.

Lokaal Almelo Samen vindt dat onderwijs op het gebied van natuur en milieu zeer waardevol is en bevorderd moet worden. Daartoe steunt Lokaal Almelo Samen het burgerinitiatief om te komen tot een in het centrum gelegen Natuurhus. Lokaal Almelo Samen vindt Almelo HBO-waardig.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Structureel aandacht geven aan natuur- en milieu educatie
 • Structureel beleid ontwikkelen om te voorkomen dat kinderen vroegtijdig de school verlaten
 • Structureel aandacht geven aan pesten

 

5b.       Sport

Sporten begint op jonge leeftijd.  Lokaal Almelo Samen vindt sport op (basis)scholen belangrijk en pleit ervoor om dit te stimuleren.

Behoud zwembad het Sportpark en de Iispa. Aangezien het zwembad en de Iispa publieke voorzieningen zijn voor de inwoners van Almelo zijn wij voor behoud van het zwembad en de sporthal. Het buitenbad dient gewoon open te blijven. Wij zijn tegen privatisering van publieke voorzieningen.

Het beoefenen van sport bevordert het welzijn en gezondheid van de burger. Dat moet tegen betaalbare tarieven. Lokaal Almelo Samen blijft sport in Almelo stimuleren. Er moet extra aandacht worden gegeven aan top- en breedtesport. Tevens moet er bestuurlijke ondersteuning zijn voor sportverenigingen en LOOTscholen.
Sport op (basis)scholen is belangrijk. Lokaal Almelo Samen stimuleert dit dan ook.
Lokaal Almelo Samen pleit ervoor de schoolsportdagen weer in ere te herstellen en door de gemeente te laten faciliteren.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Structureel sport op school bevorderen
 • Schoolsportdagen in ere herstellen
 • Zorgen voor goede sportaccommodaties, die toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een smalle beurs en voor mindervaliden
 • Kennismaking met sport (proefsporten) voor een laag bedrag in stand houden

 

5c.       Cultuur

Lokaal Almelo Samen vindt cultuur belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de stad. Hierbij zijn onderwijs en maatschappelijke participatie van groot belang. Het initiatievenfonds voor amateurkunst is wat dat betreft een goede invulling. Culturele initiatieven dienen in eerste instantie uit het maatschappelijk veld te komen. Van de gemeente verwachten we een faciliterende rol. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Almelose Havendagen.

Lokaal Almelo Samen is tegen verdere bezuinigingen op kleine culturele instellingen en daar waar nodig zal Lokaal Almelo Samen zich maximaal inzetten om deze instellingen te ondersteunen, zoals Hof88, Bibliotheek, Muziekschool Twente, Studio 15 (voorheen NAXT), en dergelijke. Kunst en cultuur dienen laagdrempelig en betaalbaar te zijn voor alle inwoners.

De gemeente Almelo wil steeds meer bezuinigen op club-  en wijkgebouwen. Het huidige college in de gemeente Almelo wil niet meer investeren in stenen, maar in activiteiten. Dit vinden wij geen goede zaak, want zonder stenen geen activiteiten. De zelfredzaamheid van wijkbewoners in hun eigen wijkgebouw levert een heleboel op aan welzijn, saamhorigheid en sociale controle, zowel onder ouderen als onder jeugd.
Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018–2022:

 • Culturele evenementen en activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Bij particuliere initiatieven dient zelfredzaamheid voorop te staan
 • Er dient een evenwichtige culturele agenda te zijn, waarbij versnippering van activiteiten en middelen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Samenwerking biedt mogelijkheden
 • In stand houden wijkcentra ten behoeve van de wijken en hun bewoners
 • Almelose Havendagen weer houden met een (kleine) subsidie van de gemeente

 

 1. Agrarisch gebied

De drie dorpskernen, Aadorp, Bornerbroek en Mariaparochie hebben elk hun eigen karakter en vormen hechte gemeenschappen. Lokaal Almelo Samen vindt het belangrijk het karakter van deze dorpskernen te behouden.

De agrariërs moeten niet belemmerd worden in de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten. Goede verbindingswegen zijn hiervoor noodzakelijk. Ook moeten particuliere woningen niet te dicht bij boerderijen gepland worden.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Waarborgen van de identiteit van de dorpskernen
 • Zorgen voor goede verbindingsmogelijkheden tussen agrarische percelen
 • Woningbouw niet te dicht bij boerderijen plannen

 

 1. Regionale samenwerking

 

Samenwerking tussen de Twentse gemeenten kan schaalvoordelen en kostenbesparing opleveren. Lokaal Almelo Samen wil dat er goed gekeken wordt wat gezamenlijk gedaan kan worden.
Lokaal Almelo Samen komt daarbij tegelijkertijd wel op voor de belangen van Almelo in de regio.

 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen raadsperiode 2018-2022:

 • Samenwerken met andere Twentse gemeenten
 • Goed letten op de belangen van Almelo

 

Verantwoording Lokaal Almelo Samen over de periode 2014-2018

 

Voor de onderstaande onderwerpen heeft Lokaal Almelo Samen zich ingespannen:

 • Geen megastallen en/of intensieve veehouderij op de Noordflank
 • Geen verdere bezuinigingen in de sport
 • Behoud speelvoorzieningen en speeltuin
 • Behoud van de wijkcentra
 • Vrij parkeren in Almelo
 • Herhuisvesting Honkbalvereniging de Uitsmijters
 • Opknappen sportpark Ossenkoppelerhoek
 • Revitalisering binnenstad, aanpakken leegstand
 • Het behoud van natuur- en milieu educatie
 • Onafhankelijke wethouders en terugbrengen van 5 naar 4 wethouders
 • Herbestemming van het oude Stadhuis
 • Geen extra verhoging OZB
 • Behoud buslijn 25 in de Aalderinkshoek
 • Geen geldverkwistende en onnodige verkeersplannen (o.a. Verkeersplan Sluiskade Noord- en Zuidzijde)
 • Verbetering verkeersveiligheid
 • Fietssnelweg F35

 

Tijdens alle begrotingen en voorjaarsnota’s heeft Lokaal Almelo Samen voortdurend kritische vragen gesteld over de enorme financiële risico’s die de gemeente liep door de vele grondaankopen.

 

Poster 2018