header_2

Wat hebben wij gerealiseerd ...

Verkeer en Mobiliteit

 • Groot onderhoud aan de volgende wegen
  • Bleskolksingel
  • Plesmanweg
  • Kolthofsingel
  • Sluitersveldsingel
  • Schoolstraat
  • Van Rechteren Limburg Singel
  • Henriette Roland Holstlaan
  • Hospitaalweg
  • Christoffelstraat
  • Zeven bosjes (is in uitvoering)
  • Fietspad Aadorperweg

Woonomgeving en leefbaarheid

 • Wijkgericht werken met wijkregisseurs
 • Aanpak Nieuwstraatkwartier
 • Vervanging en verbetering van speelplekken en speelvoorzieningen
 • Extra geld voor onderhoud van groen en wegen in de woonwijken
 • Verhogen budget en goede aanpak van de eikenprocessierups
 • Meer biodiversiteit bij onderhoud van het openbaar groen
 • Verbetering van het planmatig werken in het onderhoud van het openbaar groen en wegen (Nota Kapitaalgoederen)
 • Revitalisering en uitbreiding wijkwinkelcentrum de Gors

Volkshuisvesting

 • Geactualiseerde woonvisie
 • Goede samenwerking met Sint Joseph, Beter Wonen en de huurdersbelangenverenigingen
 • Start verbouw Stadshuis. Het oude stadhuis wordt omgebouwd tot 90 schitterende appartementen
 • Plan voor plek Hof van Heden op Almelo Noord Oost
 • Plan voor plek Tiny Houses op het Maatveld
 • Onder voorbehoud (besluit tot uitvoering van het plan Thorbecke. Nieuwbouw voor het ROC langs het spoor, sloop 2 flats en scholen aan Thorbeckelaan en ter plekke realisatie nieuwbouw, evenals nieuwbouw langs het spoor).
 • Werken aan vaststelling nieuw woonwagenbeleid met doel om 10 tot 12 nieuwe plaatsen te realiseren
 • Nieuwbouwplannen in Bornebroek (Schapendrift, Hoitink-locatie)
 • Nieuwbouwplannen Aadorp (Marquette)

Sport

 • Verplaatsing van honkbalvereniging De Uitsmijters. Van het Maatveld naar AVC la Première
 • Nieuw bestemmingsplan en plek voor de Gravenruiters. Bijdrage aan de ontsluiting van de nieuwe locatie
 • Besluit tot bouw nieuw zwembad met officieel wedstrijdbad

Binnenstad, erfgoed en cultuur

 • Vaststelling van het koersdocument voor de binnenstad
 • Instellen gevelverbeteringsfonds voor de Grotestraat en de Oranjestraat
 • Instellen van een leegstandsverordening om het met opzet leeg laten staan van winkelpanden in het kernwinkelgebied tegen te gaan
 • Realisatie van de havenkom en inrichting marktplein
 • Visie ontwikkeling Grotestraat noord
 • Besluit ontwikkeling Kolkschool tot mooie appartementen
 • Invoering BIZ in de binnenstad inclusief rondje Noord (Oranjestraat, Doelenstraat)
 • Openbaar toilet in het havenblok
 • Facelift voor 'De Trommel' op het marktplein
 • Plan voor busstation Wierdensestraat, inclusief verplaatsing van het bevrijdingsmonument
 • Instelling Platform Cultureel Erfgoed Almelo
 • Financiele bijdrage aan het terugbrengen van de stadspoorten in Almelo
 • Aanstelling van een cultuurmakelaar ter ondersteuning van de amateurverenigingen

Plattelandsontwikkeling

 • Voortzetting activiteiten van de erfgoedcoaches
 • Projecten voor biodiversiteit in het Tusveld en de Gravenallee
 • Verplaatsing Natuurhus naar nieuwbouw in het Hagenpark
 • Onderhoudscontract met stichting voor onderhoud Hagenpark

Sociaal, jeugd en WMO

 • Collectief schuld regelen voor inwoners met schulden en overname kleine schulden door de gemeente
 • Stichting Leergeld. Financiële ondersteunen voor kinderen van 4-18 jaar om deel te kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten
 • Collectieve zorgverzekering. De collectieve zorgverzekering is structureel gedekt en toekomstbestendig gemaakt

Financiën en organisatie

 • Almelo is uit de rode cijfers
 • Almelo heeft geen negatief eigen vermogen meer maar een positief eigen vermogen
 • Almelo staat niet meer onder toezicht van de Provincie
 • OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing aangepast met alleen de inflatiecorrectie
 • Eerlijke verdeling woonlasten tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens
 • Nieuwe inzet van capaciteit en geld op de strategische uitvoeringsagenda Stadsontwikkeling. Daarmee bouwen we verder aan de stad.
 • Overname SOWECO personeel door de dienst Uitvoering Fysiek (inzet in beheer van het groenonderhoud van onze stad).

 

Verkeer & Mobiliteit

 • Terugdraaien Mobiliteitsplan Centrum Noord-Oost (megalomaan verkeersplan).
 • Aanleg fietspad Plesmanweg aan de Oostzijde gaat door.

Woonomgeving & Leefbaarheid

 • Behoud buitenzwembad Het Sportpark.
 • Behoud speelvoorzieningen/speeltoestellen.
 • Geen voorgenomen bezuiniging á € 750.000,- op wijkcentra, sport- en onderwijshuisvesting.
 • Gevelverbeteringsplan Grotestraat.
 • Aanpak leegstand binnenstad.

Sport

 • Terugdraaien voorgenomen 2e bezuiniging op sport á € 500.000,-.
 • Herinrichting Sportpark Ossenkoppelerhoek.
 • Financiering vastgelegd voor herhuisvesting honkbalvereniging ‘De Uitsmijters’.
 • Sport aangewezen als algemeen belang.

Burgerparticipate  & Overheid

 • De ambtelijke organisatie laten omdenken, ja mits/nee tenzij.
 • Reorganisatie en inkrimping ambtelijke organisatie.
 • Inkrimping College, van 5 naar 4 wethouders.
 • Interne verzelfstandiging afd. Groen, Beheer en Ingenieursbureau.
 • Inwoners en ondernemers meer betrekken door organiseren motiemarkten.

Minima & Armoedebeleid

 • Geen bezuinigingen op minima- en armoedebeleid.
 • Klijnsmagelden worden besteed aan kinderen die opgroeien in armoede.

Financiën

 • Afschaffing hondenbelasting per 2019 in 2 jaar.(vanaf 2019 afbouw in 2 jaar)
 • Afschaffing belastingheffing op kano’s en roeiboten.
 • 2015, 2016 en 2017 geen extra verhoging OZB bovenop jaarlijks correctie inflatie.

Saneren schuldpositie Almelo:

 • Verkoop aandelen Enexis en Vitens.
 • Reorganisatie en inkrimping ambtelijke organisatie. (minder overheid, minder kosten)
Scroll naar boven