header_2

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van Lokaal Almelo Samen

Begripsbepalingen.

In dit huishoudelijk reglement en in de krachtens dit huishoudelijk reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder:

a. Jaarlijkse algemene vergadering: De algemene vergadering, die ingevolge artikel 13.2 van de statuten elk
jaar vóór één juli wordt gehouden;
b. Fractie: De als zodanig gezamenlijk in een vertegenwoordigend lichaam optredende leden van LOKAAL ALMELO SAMEN.
c. Artikelnummers die tussen haakjes staan verwijzen naar het artikel uit de statuten.

Artikel 1

Ledenvergaderingen
De ledenvergadering (art. 13.1) is het hoogste orgaan van de vereniging. Een ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwerpen, die in de uitnodiging (art. 14.2) voor de betreffende vergadering zijn vermeld.

Artikel 2

Jaarlijkse ledenvergadering (art 13)
Het bestuur deelt in de oproeping aan de leden mede:
a. het tijdstip en de plaats van de jaarlijkse algemene vergadering,
b. welke leden van het bestuur tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aftredend zijn onder vermelding of de aftredende bestuursleden herkiesbaar zijn,
c. indien 10 leden een voorstel doen (art. 8.2) zal van elke te stellen kandidaat een kort CV en een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat om de kandidatuur te aanvaarden, tegelijk bij het bestuur worden ingeleverd.

Bij de behandeling van het financieel jaarverslag wordt de jaarlijkse ledenvergadering voorgelicht door een kascontrole commissie (art. 12.4) van ten minste 2 leden.
De commissie wordt daarna opgeheven en een nieuwe benoemd die de controle over het lopende jaar zal verrichten. Het reserve lid wordt automatisch het jaar erop lid van de commissie. Zodat er jaarlijks 1 nieuw
(reserve) lid wordt benoemd. Hierdoor ontstaat een roulatiesysteem waarbij er altijd een lid 2 jaar achtereen in de commissie zit. Deze leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar en mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Vereist het onderzoek van de commissie meer deskundigheid dan kan zij zich laten bijstaan door enkele ter zake deskundige leden.

De algemene vergadering besluit (art. 17) met een gewone meerderheid van stemmen over voorstellen, moties en amendementen tenzij de statuten anders vermelden.

Artikel 3

Einde lidmaatschap (art. 5.4)
De leden, die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan worden geschorst. Het lid ontvangt maximaal twee herinneringen; de eerste ten minste één maand na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, waarbij tevens de schorsing schriftelijk wordt meegedeeld en de tweede ten minste één maand na de eerste herinnering. Blijft het lid in gebreke dan wordt het lidmaatschap als beëindigd beschouwd. Het lid wordt schriftelijk hiervan in kennis gesteld.

Artikel 4

Jaarlijkse bijdragen (art. 6)
Op voorstel van het bestuur stelt de algemene ledenvergadering, jaarlijks de hoogte van de contributie vast.

Betaling van contributie
Op schriftelijk verzoek van het bestuur is de contributie door de leden verschuldigd per één januari van het desbetreffende kalenderjaar. De leden ontvangen medio december het verzoek.
Bij tussentijdse aanvang van het lidmaatschap is de contributie binnen één maand na aanvang ervan verschuldigd. Indien een lid zich aanmeldt na dertig september van enig jaar is dit lid voor het lopende kalenderjaar geen contributie verschuldigd.

Artikel 5

Geldmiddelen (art. 7)
Behalve contributies, kan de vereniging bijdragen ontvangen in de vorm van donaties, subsidies en steun in natura van particulieren, bedrijven, organisaties, en overheden. Of de aanvaarding van deze bijdragen passend is binnen de wet, statuten en reglementen van LOKAAL ALMELO SAMEN wordt beoordeeld door het bestuur.
Daarover wordt door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Leden van LOKAAL ALMELO SAMEN, die zitting hebben in vertegenwoordigende lichamen, met name in de gemeenteraad, of politiek ambtsdrager zijn, storten maandelijks een vrijwillige bijdrage in de kas.
Dit geoormerkte geld wordt alleen aangewend t.b.v. (verkiezing-) campagnes. Het bestuur beoordeeld de aanvragen in deze zaken.

Binnen een maand na de benoeming (in bijvoorbeeld de gemeenteraad) wordt de hoogte van de bijdrage (art. 7) voor de resterende duur tot aan de volgende verkiezing vastgesteld in overleg met de hiervoor genoemde leden en het bestuur van LOKAAL ALMELO SAMEN. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering geeft het bestuur uitleg over de gemaakte afspraken en de gevoerde campagnes en legt verantwoording af in de jaarrekening.

Artikel 6

Samenstelling en taken bestuur (art. 8)
Het bestuur bestaat uit ten minste de volgende leden:
a. De voorzitter, tevens voorzitter (art. 16) van de vereniging en daarmee de officiële woordvoerder namens de vereniging.
b. De secretaris, belast met het secretariaat van bestuur en de vereniging, regelt de verslaggeving van de vergaderingen, bewaart het archief, zorgt voor interne en externe correspondentie en het jaarverslag.
Er kan een ambtelijk secretariaat worden ingesteld ter ondersteuning van het bestuur in de uitoefening van zijn taken. De ambtelijke secretaris volgt bij het vervullen van zijn taak de algemene richtlijnen, die daartoe door of namens het bestuur worden gegeven.
Aan een LOKAAL ALMELO SAMEN lid, dat in opdracht (van een orgaan) van LOKAAL ALMELO SAMEN, secretariaatswerkzaamheden verricht en daarvoor kosten maakt, kan daarvoor een vergoeding worden gegeven.
c. De penningmeester, draagt zorg voor het beheer van de financiën, het (tijdig) innen van contributie en overige bijdragen, voert eenvoudige administratie (art. 12.1-3) en bewaakt de afgesproken uitgaven, levert informatie aan de kascommissie (art. 12.5)

Aan het bestuur wordt, na overleg met de LOKAAL ALMELO SAMEN raadsfractie, een lid van de raadsfractie, in principe de (vice-)voorzitter van de raadsfractie, als adviseur toegevoegd.

Kandidaatstelling voor het bestuur.
Benoeming vindt plaats in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tussentijdse benoeming kan ook plaatsvinden in andere ledenvergaderingen (art. 13.3).

Zittingsduur bestuursleden (art. 9.2)
Een lid van het bestuur kan na een termijn (van drie jaar) herkozen worden. De totale aaneengesloten zittingsduur kan echter nimmer meer dan negen jaar bedragen.

Schorsing en ontslag van bestuursleden (art. 9)
Tegen een besluit van de ledenvergadering tot gedwongen aftreden is geen beroep mogelijk.
Aftredende bestuursleden dienen al hun stukken over te dragen aan het bestuur respectievelijk de nieuwe bestuursleden.

Bestuursvergaderingen (art. 10)
Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van het bestuur dit wenselijk oordelen en wanneer het daartoe volgens de statuten en reglementen van LOKAAL ALMELO SAMEN verplicht is.

Ledenraadpleging (art.13)
In aansluiting op artikel 13 statuten; Ledenraadplegingen kunnen zowel schriftelijk dan wel digitaal worden gehouden, dit kan gaan over een onderwerp, de vervulling van een functie of bij het vaststellen van de kandidatenlijst.

Tot het indienen van een voorstel om een ledenraadpleging zijn bevoegd:
a. Het bestuur;
b. Ten minste tien leden.
Indien het voorstel een politieke kwestie en of standpunten betreft wordt het voorstel aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd. Het bestuur informeert de leden binnen 14 dagen over de uitslag van de ledenraadpleging.

Artikel 7

Stemmingen in vergaderingen (art. 17)
Stemmingen kunnen slechts rechtsgeldig plaatsvinden in een reglementair belegde vergadering over reglementair aan de orde zijnde onderwerpen.
Indien in een vergadering wordt gestemd over personen, wordt een commissie van stemopneming van ten minste drie leden op voordracht van het bestuur door en uit de vergadering benoemd.

Artikel 8

Reglementen*
Voor de kandidaatstelingscommissie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezing is een apart reglement (art. 20) van toepassing dat vastgesteld wordt in de algemene ledenvergadering.

Goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering te Almelo, op 23 november 2016. Dit reglement conform
artikel 20 van de statuten vervangt alle voorgaande versies.
Ondertekent door de voorzitter en secretaris.

 

Almelo, 23 november 2016

Scroll naar boven