Verkeer & Mobiliteit
– Terugdraaien Mobiliteitsplan Centrum Noord-Oost (megalomaan verkeersplan).
– Aanleg fietspad Plesmanweg aan de Oostzijde gaat door.

Woonomgeving & Leefbaarheid
– Behoud buitenzwembad Het Sportpark.
– Behoud speelvoorzieningen/speeltoestellen.
– Geen voorgenomen bezuiniging á € 750.000,- op wijkcentra, sport- en onderwijshuisvesting.
– Gevelverbeteringsplan Grotestraat.
– Aanpak leegstand binnenstad.

Sport
– Terugdraaien voorgenomen 2e bezuiniging op sport á € 500.000,-.
– Herinrichting Sportpark Ossenkoppelerhoek.
– Financiering vastgelegd voor herhuisvesting honkbalvereniging ‘De Uitsmijters’.
– Sport aangewezen als algemeen belang.

Burgerparticipate  & Overheid
– De ambtelijke organisatie laten omdenken, ja mits/nee tenzij.
– Reorganisatie en inkrimping ambtelijke organisatie.
– Inkrimping College, van 5 naar 4 wethouders.
– Interne verzelfstandiging afd. Groen, Beheer en Ingenieursbureau.
– Inwoners en ondernemers meer betrekken door organiseren motiemarkten.

Minima & Armoedebeleid
– Geen bezuinigingen op minima- en armoedebeleid.
– Klijnsmagelden worden besteed aan kinderen die opgroeien in armoede.

Financiën
– Afschaffing hondenbelasting per 2019 in 2 jaar.(vanaf 2019 afbouw in 2 jaar)
– Afschaffing belastingheffing op kano’s en roeiboten.
– 2015, 2016 en 2017 geen extra verhoging OZB bovenop jaarlijks correctie inflatie.

Saneren schuldpositie Almelo:
– Verkoop aandelen Enexis en Vitens.
– Reorganisatie en inkrimping ambtelijke organisatie. (minder overheid, minder kosten)